หนังสือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย หลักภาษาไทย ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย / กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2516


แบบเรียน.
หลักภาษาไทย--แบบเรียน.
ภาษาไทย.
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th