ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
น่านึกนัก / พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์

โดย พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงพิมพ์สาส์นเพชร, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ358น] (3).

การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study on the understanding and self-practice according to the philosophy of sufficiency economy of teachers in Dhonburi Rajabhat University / กริช ภัทรภาคิน, สุนันทา แก้วสุข

โดย กริช ภัทรภาคิน | สุนันทา แก้วสุข.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | A study on the understanding and self-practice according to the philosophy of sufficiency economy of teachers in Dhonburi Rajabhat University.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 307.3 ก244ก 2558] (1).

ส.ค.ส. (สารแห่งความสุข) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: มปท. : มปพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ส] (3).

เคล็ดลับดับทุกข์ / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์ 2542สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก126ค] (1).

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ ธรรมะ ธรรมชาติและชีวิต /c กัญญานนท์ กมลยะบุตร

โดย กัญญานนท์ กลฃมลยะบุตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สมบูรณ์การพิมพ์, 2543สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก384ห] (1).

ธรรมะชาวบ้าน เล่ม 4 ( ฉบับพิเศษ ) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2541สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ธ] (1).

จาก อดีต สู่ อนาคต ณ ปัจจุบัน / พระครูสถิตพจนสุนทร, บรรณาธิการ

โดย พระครูสถิตพจนสุนทร [บรรณาธิการ].

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรภูมิ : เพชรภูมิการพิมพ์, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 จ291] (1).

อรรถประโยชน์ในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี / ธีระวัฒน์ จันทึก

โดย ธีระวัฒน์ จันทึก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 305.2 ธ674อ 2556] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Relationship between the operration of the student support system and student quality in schools under the office of Phetchaburi education service area 1 / ยิ่งกมล นาคะเวช

โดย ยิ่งกมล นาคะเวช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between the operration of the student support system and student quality in schools under the office of Phetchaburi education service area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.7 ย251ค] (2).

หลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม : ภาคนิพนธ์ = The Principle of living based on the philosophy of sufficiency economy of personnel working in Nakhon Pathom Provincial Adminitrative Organization / ผกาทิพย์ นวลจันทร์

โดย ผกาทิพย์ นวลจันทร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, 2554หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The Principle of living based on the philosophy of sufficiency economy of personnel working in Nakhon Pathom Provincial Adminitrative Organization.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ภพ 320.83 ผ114ห] (1). Checked out (1).

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย กาญจนา โชติช่วง ... [และคนอื่นๆ]

โดย กาญจนา โชติช่วง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 613.0438 พ434] (1).

การวิจัยและการพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างทักษะกระบวนการคิดในการครองตนให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35 : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development the Strategy of Enhancing the Appropriate Self-Directed Thinking Process Skills for Living Conditions of the Governmental School Teachers, Ban Hoi Yang Mitraparb 35th School / อนุสรณ์ พันธ์ภูโต

โดย อนุสรณ์ พันธ์ภูโต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา))- - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development the Strategy of Enhancing the Appropriate Self-Directed Thinking Process Skills for Living Conditions of the Governmental School Teachers, Ban Hoi Yang Mitraparb 35th School.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.72 อ231ก] (2).

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : ภาคนิพนธ์ = Practices of promoting health quality of elderly in subdistrict administrative organizatins in ampawa district, samut songkhram province / จิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์

โดย จิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Practices of promoting health quality of elderly in subdistrict administrative organizatins in ampawa district, samut songkhram province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ภพ 305.26 จ488น] (2).

พฤติกรรมการครองตนตามศีล 5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : รายงานการวิจัย = Apparent behavior of studens in phetchaburi rajabhat university in the year 2005 reflecting their belief in the five precepts / กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์

โดย กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย พฤติกรรมการครองตนตามศีล 5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | Apparent behavior of studens in phetchaburi rajabhat university in the year 2005 reflecting their belief in the five precepts.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 378.3 ก358พ] (1).

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย = Strategies for successful aging living alone / โดย บุญทิพย์ สิริธรังศรี ... [และคนอื่น ๆ]

โดย บุญทิพย์ สิริธรังศรี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ | Strategies for successful aging living alone.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 362.6 ก287] (1).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมพื้นฐานโดยอิงกรอบความคิดเชิงระบบ : รายงานการวิจัย = Project for research and development of sufficiency economy way of life in the basic agriculture sector based on systems concept / เฉลียว บุรีภักดี, บัญญัติ ศิริธนาวงศ์,สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์

โดย เฉลียว บุรีภักดี | บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ | สุมาลี พงศ์ติยะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552ชื่อเรื่องอื่น: Project for research and development of sufficiency economy way of life in the basic agriculture sector based on systems concept.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 330.9593 ฉ448ร] (1).

การศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนท้องถิ่นชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร : รายงานการวิจัย = A study of support factors for the suffciency economy lifestyle of people in Bannongkratum community, Tambon Huatanon, amphoe Klongklung, Kamphaengphet province / โดย ราตรี สิทธิพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ราตรี สิทธิพงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนท้องถิ่นชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร | A study of support factors for the suffciency economy lifestyle of people in Bannongkratum community, tambon Huatanon, amphoe Klongklung, Kamphaengphet province.สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว : รายงานวิจัย / โดย ชยันต์ วรรธนะภูติ, มาลี สิทธิเกรียงไกร

โดย ชยันต์ วรรธนะภูติ | มาลี สิทธิเกรียงไกร | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: รายงานวิจัย ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 325.21 ช193ท 2559] (1).

การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี = Risk assessment according to sufficiency economy philosophy for sustainable growth of community enterprise for AEC in thonburi area / ประภาพิทย์ อินทรชัย, พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์, แอนนา พายุพัด

โดย ประภาพิทย์ อินทรชัย | พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์ | แอนนา พายุพัด.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาละยราชภัฏธนบุรี, 2560ชื่อเรื่องอื่น: Risk assessment according to sufficiency economy philosophy for sustainable growth of community enterprise for AEC in thonburi area.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 330.9593 ป341ก 2560] (1).

ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว : การศึกษาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ = A Study of Royal speech and address on people way of living / โดย มัลลิกา ตัณฑนันทน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย มัลลิกา ตัณฑนันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย), 2560ชื่อเรื่องอื่น: A Study of Royal speech and address on people way of living .สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ช583 2560] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th