ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 80950 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study on the understanding and self-practice according to the philosophy of sufficiency economy of teachers in Dhonburi Rajabhat University / กริช ภัทรภาคิน, สุนันทา แก้วสุข

โดย กริช ภัทรภาคิน | สุนันทา แก้วสุข.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 307.3 ก244ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | A study on the understanding and self-practice according to the philosophy of sufficiency economy of teachers in Dhonburi Rajabhat University.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 307.3 ก244ก 2558] (1).

อรรถประโยชน์ในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี / ธีระวัฒน์ จันทึก

โดย ธีระวัฒน์ จันทึก.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 305.2 ธ674อ 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 305.2 ธ674อ 2556] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Relationship between the operration of the student support system and student quality in schools under the office of Phetchaburi education service area 1 / ยิ่งกมล นาคะเวช

โดย ยิ่งกมล นาคะเวช.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.7 ย251ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between the operration of the student support system and student quality in schools under the office of Phetchaburi education service area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.7 ย251ค] (2).

หลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม : ภาคนิพนธ์ = The Principle of living based on the philosophy of sufficiency economy of personnel working in Nakhon Pathom Provincial Adminitrative Organization / ผกาทิพย์ นวลจันทร์

โดย ผกาทิพย์ นวลจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: ภพ 320.83 ผ114ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, 2554หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The Principle of living based on the philosophy of sufficiency economy of personnel working in Nakhon Pathom Provincial Adminitrative Organization.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ภพ 320.83 ผ114ห] (1).
Checked out (1).

การวิจัยและการพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างทักษะกระบวนการคิดในการครองตนให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35 : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development the Strategy of Enhancing the Appropriate Self-Directed Thinking Process Skills for Living Conditions of the Governmental School Teachers, Ban Hoi Yang Mitraparb 35th School / อนุสรณ์ พันธ์ภูโต

โดย อนุสรณ์ พันธ์ภูโต.

เลขเรียกหนังสือ: 158.72 อ231ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา))- - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development the Strategy of Enhancing the Appropriate Self-Directed Thinking Process Skills for Living Conditions of the Governmental School Teachers, Ban Hoi Yang Mitraparb 35th School.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 158.72 อ231ก] (2).

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : ภาคนิพนธ์ = Practices of promoting health quality of elderly in subdistrict administrative organizatins in ampawa district, samut songkhram province / จิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์

โดย จิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: ภพ 305.26 จ488น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Practices of promoting health quality of elderly in subdistrict administrative organizatins in ampawa district, samut songkhram province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ภพ 305.26 จ488น] (2).

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย = Strategies for successful aging living alone / โดย บุญทิพย์ สิริธรังศรี ... [และคนอื่น ๆ]

โดย บุญทิพย์ สิริธรังศรี.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 362.6 ก287 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ | Strategies for successful aging living alone.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 362.6 ก287] (1).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมพื้นฐานโดยอิงกรอบความคิดเชิงระบบ : รายงานการวิจัย = Project for research and development of sufficiency economy way of life in the basic agriculture sector based on systems concept / เฉลียว บุรีภักดี, บัญญัติ ศิริธนาวงศ์,สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์

โดย เฉลียว บุรีภักดี | บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ | สุมาลี พงศ์ติยะ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 330.9593 ฉ448ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552ชื่อเรื่องอื่น: Project for research and development of sufficiency economy way of life in the basic agriculture sector based on systems concept.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 330.9593 ฉ448ร] (1).

การศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนท้องถิ่นชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร : รายงานการวิจัย = A study of support factors for the suffciency economy lifestyle of people in Bannongkratum community, Tambon Huatanon, amphoe Klongklung, Kamphaengphet province / โดย ราตรี สิทธิพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ราตรี สิทธิพงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 330.9593 ก522 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนท้องถิ่นชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร | A study of support factors for the suffciency economy lifestyle of people in Bannongkratum community, tambon Huatanon, amphoe Klongklung, Kamphaengphet province.สถานะ: No items available Checked out (1).

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว : รายงานวิจัย / โดย ชยันต์ วรรธนะภูติ, มาลี สิทธิเกรียงไกร

โดย ชยันต์ วรรธนะภูติ | มาลี สิทธิเกรียงไกร | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 325.21 ช193ท 2559 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: รายงานวิจัย ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 325.21 ช193ท 2559] (1).

การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี = Risk assessment according to sufficiency economy philosophy for sustainable growth of community enterprise for AEC in thonburi area / ประภาพิทย์ อินทรชัย, พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์, แอนนา พายุพัด

โดย ประภาพิทย์ อินทรชัย | พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์ | แอนนา พายุพัด.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 330.9593 ป341ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาละยราชภัฏธนบุรี, 2560ชื่อเรื่องอื่น: Risk assessment according to sufficiency economy philosophy for sustainable growth of community enterprise for AEC in thonburi area.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 330.9593 ป341ก 2560] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th