ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
น่านึกนัก / พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์

โดย พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงพิมพ์สาส์นเพชร, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ358น] (3).

ส.ค.ส. (สารแห่งความสุข) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: มปท. : มปพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ส] (3).

เคล็ดลับดับทุกข์ / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์ 2542สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก126ค] (1).

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ ธรรมะ ธรรมชาติและชีวิต /c กัญญานนท์ กมลยะบุตร

โดย กัญญานนท์ กลฃมลยะบุตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สมบูรณ์การพิมพ์, 2543สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก384ห] (1).

ธรรมะชาวบ้าน เล่ม 4 ( ฉบับพิเศษ ) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2541สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ธ] (1).

ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน / สุเมธ ตันติเวชกุล

โดย สุเมธ ตันติเวชกุล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ส843ต] (2). Items available for reference: [Call number: 923.1593 ส843ต] (1).

จาก อดีต สู่ อนาคต ณ ปัจจุบัน / พระครูสถิตพจนสุนทร, บรรณาธิการ

โดย พระครูสถิตพจนสุนทร [บรรณาธิการ].

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรภูมิ : เพชรภูมิการพิมพ์, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 จ291] (1).

108 มงคลพระบรมราโชวาท / องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ

โดย องอาจ จิระอร [บรรณาธิการ ].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยแปดมงคลพระบรมราโชวาท | 108 มงคลพระบรมราโชวาท เพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.915 ห159 2559] (1).

ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2481-.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 73 ฉบับปรับปรุง-เพิ่มเติมใหม่ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2548ชื่อเรื่องอื่น: อนุสรณ์งานศพ (ฉาว กลิ่นงาม).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: อศ 294.3444 พ349ธ] (2).

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย กาญจนา โชติช่วง ... [และคนอื่นๆ]

โดย กาญจนา โชติช่วง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 613.0438 พ434] (1).

พฤติกรรมการครองตนตามศีล 5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : รายงานการวิจัย = Apparent behavior of studens in phetchaburi rajabhat university in the year 2005 reflecting their belief in the five precepts / กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์

โดย กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย พฤติกรรมการครองตนตามศีล 5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | Apparent behavior of studens in phetchaburi rajabhat university in the year 2005 reflecting their belief in the five precepts.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 378.3 ก358พ] (1).

ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว : การศึกษาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ = A Study of Royal speech and address on people way of living / โดย มัลลิกา ตัณฑนันทน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย มัลลิกา ตัณฑนันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย), 2560ชื่อเรื่องอื่น: A Study of Royal speech and address on people way of living .สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ช583 2560] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th