ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
น่านึกนัก / พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์

โดย พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงพิมพ์สาส์นเพชร, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ358น] (3).

ส.ค.ส. (สารแห่งความสุข) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: มปท. : มปพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ส] (3).

เคล็ดลับดับทุกข์ / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์ 2542สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก126ค] (1).

ธรรมะชาวบ้าน เล่ม 4 ( ฉบับพิเศษ ) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2541สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ธ] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Relationship between the operration of the student support system and student quality in schools under the office of Phetchaburi education service area 1 / ยิ่งกมล นาคะเวช

โดย ยิ่งกมล นาคะเวช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between the operration of the student support system and student quality in schools under the office of Phetchaburi education service area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.7 ย251ค] (2).

หลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม : ภาคนิพนธ์ = The Principle of living based on the philosophy of sufficiency economy of personnel working in Nakhon Pathom Provincial Adminitrative Organization / ผกาทิพย์ นวลจันทร์

โดย ผกาทิพย์ นวลจันทร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, 2554หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The Principle of living based on the philosophy of sufficiency economy of personnel working in Nakhon Pathom Provincial Adminitrative Organization.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ภพ 320.83 ผ114ห] (1). Checked out (1).

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย กาญจนา โชติช่วง ... [และคนอื่นๆ]

โดย กาญจนา โชติช่วง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 613.0438 พ434] (1).

การวิจัยและการพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างทักษะกระบวนการคิดในการครองตนให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35 : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development the Strategy of Enhancing the Appropriate Self-Directed Thinking Process Skills for Living Conditions of the Governmental School Teachers, Ban Hoi Yang Mitraparb 35th School / อนุสรณ์ พันธ์ภูโต

โดย อนุสรณ์ พันธ์ภูโต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา))- - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development the Strategy of Enhancing the Appropriate Self-Directed Thinking Process Skills for Living Conditions of the Governmental School Teachers, Ban Hoi Yang Mitraparb 35th School.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 158.72 อ231ก] (2).

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : ภาคนิพนธ์ = Practices of promoting health quality of elderly in subdistrict administrative organizatins in ampawa district, samut songkhram province / จิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์

โดย จิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Practices of promoting health quality of elderly in subdistrict administrative organizatins in ampawa district, samut songkhram province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ภพ 305.26 จ488น] (2).

พฤติกรรมการครองตนตามศีล 5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : รายงานการวิจัย = Apparent behavior of studens in phetchaburi rajabhat university in the year 2005 reflecting their belief in the five precepts / กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์

โดย กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย พฤติกรรมการครองตนตามศีล 5 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | Apparent behavior of studens in phetchaburi rajabhat university in the year 2005 reflecting their belief in the five precepts.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 378.3 ก358พ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th