ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือผู้สูงอายุ : ฉบับเตรียมตัวก่อนสูงอายุ (เตรียมตัวก่อนเกษียณการงาน) / โดย บรรลุ ศิริพานิช

โดย บรรลุ ศิริพานิช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.0438 บ184ค] (2).

วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมประชาธิปไตย / ดวงพร เพียรสนอง

โดย ดวงพร เพียรสนอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์), ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 312.8 ด211ว] (1).

วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม / แสงแรุณ กนกพงศ์ชัย

โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 327.593051 ส966ว] (2).

เรื่องดีคนดี

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันครอบครัวรักลูก, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 306.8 ร852] (1).

อยู่อย่างมีคุณค่า / ชูชัย ศุภวงศ์, บรรณาธิการ

โดย ชูชัย ศุภวงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.0438 อ475] (1).

วิธีดำเนินชีวิตให้มีความสุข / เจิ้ง กว๋อ เป่า; สิน วิภาวสุ, แปลและเรียบเรียง

โดย เจิ้ง, กว๋อ เป่า | สิน วิภาวสุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรสาคร : วังเดิม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613 จ725ว] (3).

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.0438 ค734] (1).

คู่มือผู้สูงอายุ เรื่องการบริหารร่างกาย / แปลและเรียบเรียงโดย ประพจน์ เภตรากาศ

โดย ประพจน์ เภตรากาศ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.71 ป297ค] (1).

การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study on the understanding and self-practice according to the philosophy of sufficiency economy of teachers in Dhonburi Rajabhat University / กริช ภัทรภาคิน, สุนันทา แก้วสุข

โดย กริช ภัทรภาคิน | สุนันทา แก้วสุข.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | A study on the understanding and self-practice according to the philosophy of sufficiency economy of teachers in Dhonburi Rajabhat University.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 307.3 ก244ก 2558] (1).

อยู่อย่างไทย / วีระ รักความสุข

โดย วีระ รักความสุข.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิทยาลัยชาวบ้าน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 390.09593 ว841อ] (2).

การสร้างภูมิต้านทานแก่นักศึกษาเพื่อการใช้ชีวิตที่มีเหตุผล / เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

โดย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.198 ก522] (1).

การปรับตัวของชาวนาไทย / มูลนิธิชีวิตไท ; พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ , บรรณาธิการ

โดย พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ [บรรณาธิการ] | มูลนิธิชีวิตไท.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: : , สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.555 ก491 2561] (1).

เด็กคลองบางหลวง / กาญจนานาคพันธุ์

โดย กาญจนาคพันธุ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 390.09593 ก245ด] (3).

รู้รักษ์แผ่นดิน / เรียบเรียงโดย หลักแก้ว อัมโรสถ

โดย ศ.ศิลาแลง | หลักแก้ว อัมโรสถ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 089.95911 ศ111ร] (2).

ฉันจะเล่าให้ฟัง / เขียน เยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ; บรรณาธิการ อัญญารัตน์ อ่อนสุทธิ, ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช

โดย อัญญารัตน์ อ่อนสุทธิ [บรรณาธิการ].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 390.9593 ฉ251] (1).

ผมจะเป็นคนดี : ก่อร่างสร้างธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ / วิกรม กรมดิษฐ์ เขียน ; ประภัสสร เสวิกุล เรียบเรียง

โดย วิกรม กรมดิษฐ์ | ประภัสสร เสวิกุล [ผู้เรียบเรียง].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ผมจะเป็นคนดี จากหนึ่งสลึงถึงหมื่นล้าน : ก่อร่างสร้างธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.8593 ว495ผ] (1).

เรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดิน

โดย แมนเฟรด คราเมส.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ค158รผ] (3).

วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทย / นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)

โดย นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 306.7 น179ว] (3).

บ๋อยเงินร้อย สู่ Boss พันล้าน / นพกฤษฏ์ นิธิเลิศวิจิตร

โดย นพกฤษฏ์ นิธิเลิศวิจิตร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลคลิก, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 650.1 น164บ 2558] (2).

ผมจะเป็นคนดี : ก่อร่างสร้างธุรกิจ / วิกรม กรมดิษฐ์ เขียน ; ประภัสสร เสวิกุล, เรียบเรียง

โดย วิกรม กรมดิษฐ์ | ประภัสสร เสวิกุล [ผู้เรียบเรียง].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 923.8593 ว495ผ 2551] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th