ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 114 จากทั้งหมด 80950 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ปฏิรูปการศึกษา / บรรณาธิการ: จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์

โดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ปฏ138 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ปฏ138] (1).

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา / โดย คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ข289 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ข289] (1).

ปฏิรูปการศึกษาไทย..ในมุมประชาชน / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.9593 ป138 2545 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.), 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.9593 ป138 2545] (3).

วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา / กฤษณพงศ์ กีรติกร

โดย กฤษณพงศ์ กีรติกร | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 ก281ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ก281ว] (5).

ปฏิรูปการศึกษา : แนวคิด และข้อเสนอแนะ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

โดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ว555ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วศิระ, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ว555ป] (2).
Items available for reference: [Call number: 379.593 ว555ป] (1).

จะเลือกการปฏิวัติทางการศึกษาหรือจะเลือกความพินาศ / วิทยากร เชียงกูล ; ยุวดี คาดการณ์ไกล, บรรณาธิการ

โดย วิทยากร เชียงกูล | ยุวดี คาดการณ์ไกล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 ว583จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ว583จ] (1).

วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา / กฤษณพงศ์ กีรติกร

โดย กฤษณพงศ์ กีรติกร | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 ก281ว 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ก281ว 2553] (1).

สภาการศึกษาเสวนา 2016-2017 : บทบาทการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 ส226 2561 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ส226 2561] (1).

รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา [วีซีดี]

เลขเรียกหนังสือ: VCD 134/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2004?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 134/46] (1).

ปฏิรูปการศึกษา : แนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ

โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ป138 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ป138] (1).

สมุดปกขาว : กระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา / ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ส314 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ส314] (1).

จอมปราชญ์นักการศึกษา : สังเคราะห์ วิเคราะห์ และประยุกต์แนวพระราชดำรัสด้านการศึกษาและการพัฒนาคน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ก768จ 2543/4 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2543]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก768จ 2543/4] (1).

โครงการสัมมนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ : โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2550 14 กรกฏาคม 2551 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โดย การสัมมนาโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ (2551 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ก525ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1 ก525ค] (1).

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทผู้บริหารกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2" : โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2552 28 พฤศจิกายน 2553 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โดย การสัมมนาโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ (2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ก525คส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1 ก525คส] (1).

การศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.5 ก522ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.5 ก522ก] (2).

วิสัยทัศน์ทางการศึกษาทิศทางที่ไทยต้องทบทวน / กมล สุดประเสริฐ, สุนทร สุนันท์ชัย

โดย กมล สุดประเสริฐ | สุนทร สุนันท์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก134ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก134ว] (2).

แนวทางในการยกร่างกฎหมายลำดับรองและบทความที่เกี่ยวกับการปฏิ รูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 น927] (1).

สภาวะการศึกษาไทยปี ... / โดย วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ว583ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ว583ส] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th