ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ.2546 = Analysis budgeting of the government university in 2003 / เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

โดย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.106 ร853รว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546ชื่อเรื่องอื่น: วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ.2546 | Analysis budgeting of the government university in 2003.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.106 ร853รว] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2538-2539 / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

โดย อุบลราชธานี, สถาบันราชภัฏ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.19 อ834ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2538-2539.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.19 อ834ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช / เชาวน์ ทับทิมทอง...[และคนอื่น]

โดย เชาวน์ ทับทิมทอง | เชาวน์ ทับทิมทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 378.105 ช728ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2540ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.105 ช728ล] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2540 / สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

โดย ราชภัฏรำไพพรรณี, สถาบัน.

เลขเรียกหนังสือ: 378.105 ร425ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2540.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.105 ร425ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2539-2540 / สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักวิจัย

โดย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.19 ส363ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุตรดิตย์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2539-2540.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.19 ส363ก] (1).

รายงานการวิจัยติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / สำนักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

โดย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.199 รต451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.199 รต451] (2).

ตัวแบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์เดมมิ่งเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานระดับอุดมศึกษา : ภาคนิพนธ์ = Information model supporting the deming strategy-based working process ready for the higher educational standards assessment / สมถวิล สุริยะเรืองรัศมี

โดย สมถวิล สุริยะเรืองรัศมี.

เลขเรียกหนังสือ: ภพ 378.1 ส248ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Information model supporting the deming strategy-based working process ready for the higher educational standards assessment.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ภพ 378.1 ส248ต] (1).

การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2551-2552 = A follow up graduates from faculty of science and technology Dhonburi Rajabhat University for the year 2008-2009 / ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 331.1142 ก452 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553ชื่อเรื่องอื่น: A follow up graduates from faculty of science and technology Dhonburi Rajabhat University for the year 2008-2009.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 331.1142 ก452] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา / โดย มนัส สุวรรณ, [อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ประหยัด ปานดี]

โดย มนัส สุวรรณ | อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ | ประหยัด ปานดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.107 ม165รค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546ชื่อเรื่องอื่น: โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.107 ม165รค] (2).

รายงานผลการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 / [ผู้วิจัย: สมชาย สุขสิริเสรีกุล]

โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ส241รบ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ส241รบ] (2).

บทคัดย่อการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 = The 2nd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT II) : 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร / จัดโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; บรรณาธิการ ธีรยุทธ วิไลวัลย์

โดย การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ครั้งที่ 2 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ธีรยุทธ วิไลวัลย์ [บรรณาธิการ] | สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: บย 016.378 ก485บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บย 016.378 ก485บ] (1).

การวิจัยสถาบัน หลักการและวิธีการ : รายงานการวิจัย / หน่วยศึกษานิเทศน์ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

โดย หน่วยศึกษานิเทศน์ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.107 ห354ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.107 ห354ก] (2).

รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องการเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียนระดับอุดมศึกษา / มัทนา สานติวัตร และคณะ

โดย มัทนา สานติวัตร.

เลขเรียกหนังสือ: 378.16914 ร451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียนระดับอุดมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.16914 ร451] (2).

การประเมินหลักสูตรรายวิชาพฤติกรรมการสอนภาษาไทย 1 (ed 321) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญานิพนธ์ / พนิดา กาญจนะหุต

โดย พนิดา กาญจนะหุต.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910711 พ199ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(การอุดมศึกษา)) - - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531 สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.910711 พ199ก] (1).

จากฝึกหัดครูสู่...มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลขเรียกหนังสือ: 378 จ291 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378 จ291] (5).

รายงานการประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย (ปี 2544-2548) : รายงานการวิจัย / อาภรณ์ แก่นวงศ์, นวลวรรณ โต๊ะทอง, สรวิชญ์ โสตถิพันธุ์

โดย อาภรณ์ แก่นวงศ์ | นวลวรรณ โต๊ะทอง | สรวิชญ์ โสตถิพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 378.593 อ631ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 378.593 อ631ร] (3).

รายงานการวิจัยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย = National qualifications framework for higher education in Thailand / คณะผู้วิจัย ไพฑูรย์ สินลารัตน์. สมสุข ธีระพิจิตร, วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ /ไพฑูรย์ สินลารัตน์

โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์ | สมสุข ธีระพิจิตร | วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 378.593 พ976ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548ชื่อเรื่องอื่น: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย | National qualifications framework for higher education in Thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 378.593 พ976ร] (1).

คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) ในมุมมองของผู้จัดการโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย / กิตติ กอบัวแก้ว ... [และคนอื่นๆ]

โดย กิตติ กอบัวแก้ว | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 378.37 ค622 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) ในมุมมองของผู้จัดการโรงงาน จังหวัดสมุทธปราการ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 378.37 ค622] (1).

แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ : รายงานการวิจัย / ถนอม อินทรกำเนิด ... [และคนอื่นๆ]

โดย ถนอม อินทรกำเนิด.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 378.593 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 378.593 น927] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th