ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1447 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1 ปีที่เติมเต็มคุณภาพการศึกษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 หป159 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), [2552]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 หป159] (1).

การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี ... : การผลิตบุคลากร / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: อ 370.113 ก446 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560ชื่อเรื่องอื่น: สภาพ การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี ... : การผลิตบุคลากร.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 370.113 ก446] (1).

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2559/2560 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 สล227 2561 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 สล227 2561] (1).

วิชชาปาฐก : ปาฐกถาพิเศษคัดสรรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา / บรรณาธิการ สิทธิธรรม โรหิตะสุข

โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข [บรรณาธิการ] | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ว532 2553 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ว532 2553] (1).

รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 รพ451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 รพ451] (1).

นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ก218น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศานา, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก218น] (1).

ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี... / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เลขเรียกหนังสือ: อ 379.593 ป631 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ป631] (1).

ก้าวต่อไปของการปฏิรูปการศึกษาไทย : รายงานการวิจัย / จรวยพร ธรณินทร์

โดย จรวยพร ธรณินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 จ153ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 จ153ก] (1).

108 ปัญหา ปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ร192 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรุปการศึกษา, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ร192] (3).

แผนการศึกษาแห่งชาติ (2545-2559)

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ผก931 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สารสนเทศออนไลน์: ดูตัวเล่ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ผก931] (3).

รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ร26 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ร26] (2).

หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ห159 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2546ชื่อเรื่องอื่น: โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ห159] (2).

แผนหลัก โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน = Master plan of lab school project / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ผ931 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2546ชื่อเรื่องอื่น: Master plan of lab school project.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ผ931] (1).

จุดเทียนส่องทาง / บรรณาธิการ อัมพร พงษ์กังสนานันท์

โดย อัมพร พงษ์กังสนานันท์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 จ632 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 จ632] (1).

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ย365 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ย365] (1).

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในช่วง พ.ศ. 2552-2554 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 รข451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 รข451] (1).

คู่มือปฏิบัติการโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาด้วนการบริหารงบประมาณ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 คง695 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 คง695] (1).

121 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ก218ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปี กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย.สถานะ: Items available for reference: [Call number: 379.593 ก218ห] (1).

พื้นฐานและหลักการศึกษา = Fundation and principles of education / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

โดย ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ป461พ 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Fundation and principles of education.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ป461พ 2557] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th