ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1439 จากทั้งหมด 80668 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2555-2559 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สภาการศึกษา. สำนักงานเลขาธิการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 รส451 2559] (1).

การศึกษาข้อมูลเชิงลึกใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา / คณะกรรมการดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ก522] (3).

รายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ร451] (5).

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; ผู้เขียนรายงาน: สุทธศรี วงษ์สมาน

โดย สุทธศรี วงษ์สมาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.593 นป927] (2).

การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2549 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 : รายงานการวิจัย / นฤมล ไทยวิรัช และ ณัฏธิดา แดงใหญ่

โดย บุญทวี อรุณมาศ | ณัฏธิดา แดงใหญ่ ผู้แต่งร่วม | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 4, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.1 บ463ก] (1).

หนึ่งปีแห่งการเร่งรัดพัฒนาการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.9593 ห159] (6).

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/2550 : การแก้ปัญหาและการปฏิรูบการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวม / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ว583ส 2549-50] (4).

นโยบายการศึกษา : การปฎิรูปอุดมศึกษา : รายงานผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ สำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา / สำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา

โดย การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเรื่อง นโยบายการศึกษา : การปฎิรูปอุดมศึกษา (2552 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552ชื่อเรื่องอื่น: รายงานผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ นโยบายการศึกษา : การปฎิรูปอุดมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก485น] (2).

คู่มือปฏิบัติการโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาด้วนวิชาการ / สำนักงานโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 คว695] (1).

คู่มือปฏิบัติการโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาด้านบริหารทั่วไป / สำนักงานโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ค695] (1).

การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ผู้วิจัย

โดย ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 ช648ก] (1).

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; หัวหน้าโครงการ สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

โดย สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา [หัวหน้าโครงการ] | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: CD-ROM 379.593 ส227 2556] (2).

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2555 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; หัวหน้าโครงการ สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

โดย สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา [หัวหน้าโครงการ] | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.593 ส227 2555] (1).

การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : รายงานการวิจัย / [คณะผู้วิจัย ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด, หัวหน้าโครงการ ; ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช, รุ่งโรจน์ กมลเดชา, ธนพนธ์ ตั้งตระกูล, นักวิจัย]

โดย ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด | ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช | รุ่งโรจน์ กมลเดชา | ธนพนธ์ ตั้งตระกูล | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.œbสำนักนโยบายและแผนการศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 370.118 ภ366ก] (1).

แผนงานวิจัย การปฏิรูปการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการขยายผลปีที่ 2 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Educational reform in Southern border provinces : Second year / บรรจง ฟ้ารุ่งสาง, ไฟซ็อล หะยีอาวัง, ไข่มุก อุทยาวลี

โดย บรรจง ฟ้ารุ่งสาง | ไฟซ็อล หะยีอาวัง | ไข่มุก อุทยาวลี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2556ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัย การปฏิรูปการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการขยายผลปีที่ 2 | Educational reform in Southern border provinces : Second year.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 371.207 บ146ผ] (1).

การสังเคราะห์ผลการวิจัยปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เวียดนาม และไทย / วิทยากร เชียงกูล ; บรรณาธิการ, พิณสุดา สิริธรังศรี

โดย วิทยากร เชียงกูล | พิณสุดา สิริธรังศรี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสุขภาวะของคนไทย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสุขภาวะของคนไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยปฏิรูปการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เวียดนาม และไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379 ว583ก] (1).

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ส227 2557] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th