ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1438 จากทั้งหมด 80611 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับกา รทำงาน (Work-Integrated learning) ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย : รายงานการวิจัย / โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ; ปารเพชร ชนินทร, หัวหน้าโครงการวิจัย

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 370.152 ก494 2554] (1).

ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2544 / นงราม เศรษฐพานิช... [และคนอื่นๆ], ผู้เขียนรายงาน

โดย นงราม เศรษฐพานิช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.593 ค181 2544] (1).

การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการฝึกหัดครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามความต้องการของชุมชนในเขตรับผิดชอบของวิทยาลัยครูอุตรลดิตถ์ / ไขศรี สุรสิทธิ์

โดย ไขศรี สุรสิทธิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุตรดิตถ์ : วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ข961ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาต่างชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.29 ส636ก] (1).

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ห323] (2).

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ก522ร] (2).

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ปี 2504-2529 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟันนี่พลับบลิชชิ่ง, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 010 ค122บ] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 1-4 / เฉลิมเผ่า อจละนันท์

โดย เฉลิมเผ่า อจละนันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานอธิการบดี, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 1-4.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.3 ฉ399ร] (1).

ปกิณกบท ไพรถนิพนธ์ / จันทร์ศรี นิตยฤกษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย จันทร์ศรี นิตยาฤกษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ป119] (1).

สองปี กระทรวงศึกษาธิการ 2536-2537 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการรัฐมนตรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ศ615ส] (2).

สรุปสาระสำคัญจากการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระดับอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ส522ส] (1).

บทคัดย่อสิ่งพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2528 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 016.37 ส636บ] (2).

ศ.ป.อ. = ก้าวต่อไปในราชภัฏ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

โดย สภาสถาบันราชภัฏ, สำนักงาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.101 ส230ศ] (3).

เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ / กว้าง รอบคอบ

โดย กว้าง รอบคอบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.15 ก431ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th