ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1438 จากทั้งหมด 80611 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ 5 / วุฒิชัย มูลศิลป์

โดย วุฒิชัย มูลศิลป์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ว865ก] (3).

การจัดการศึกษาเพื่ออนาคต เล่ม 7 / ทิพวัลย์ มาแสง, ผู้แปล

โดย ทิพวัลย์ มาแสง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.194 ท469ก] (3).

คู่มือการปฏิรูปการศึกษาในแนวทางการปฏิรูป สถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนในอุดมศึกษาตาม องค์ประกอบที่กำหนดไว้ในบัญญัติ 10 ประการ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ก463ค] (1).

รายงานประเมินผลการให้อุดหนุนด้านบุคลากรแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม / กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. กองนโยบายและแผน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2538-2539 / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

โดย อุบลราชธานี, สถาบันราชภัฏ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2538-2539.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.19 อ834ก] (1).

รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

โดย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การจัดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 378.1 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น / สถาบันดำรงราชานุภาพ

โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2539ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช / เชาวน์ ทับทิมทอง...[และคนอื่น]

โดย เชาวน์ ทับทิมทอง | เชาวน์ ทับทิมทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2540ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.105 ช728ล] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2540 / สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

โดย ราชภัฏรำไพพรรณี, สถาบัน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2540.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.105 ร425ส] (1).

รวมบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนาและปรัชญา / มหาจุฬาลงกร์ราชวิทยาลัย

โดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.112 ม231ร] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / วิชัย ตันศิริ

โดย วิชัย ตันศิริ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 344.07 ว539ค] (2). Special Status (1).

สภาพการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพ : ปริญญานิพนธ์ / ไตรรัตน์ กาญจนาโรจน์พันธ์

โดย ไตรรัตน์ กาญจนาโรจน์พันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ประสานมิตร, 2541ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.246 ต963ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2539-2540 / สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักวิจัย

โดย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักวิจัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุตรดิตย์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2539-2540.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.19 ส363ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th