ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1445 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน / ลำพอง บุญช่วย

โดย ลำพอง บุญช่วย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.19 ล344ก] (1).

การพัฒนาศูนย์การเรียน / ทิพวัลย์ มาแสง

โดย ทิพวัลย์ มาแสง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2539ชื่อเรื่องอื่น: ชุดฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสนองตอบการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 374 ท481ก] (3).

ความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษารอบโลก / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที พี พริ้น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.71 ค181] (1).

ชุดการเรียนการสอน / เพ็ญศรี สร้อยเพชร

โดย เพ็ญศรี สร้อยเพชร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3078 พ899ช] (1).

การศึกษาไทยตามแนววิถีไทย = การศึกษาไทยในมิติแห่งพระพุทธศาสนา / สุดารัตน์ ชุณหคล้าย

โดย สุดารัตน์ ชุณหคล้าย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาไทยในมิติแห่งพระพุทธศาสนา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.593 ส768ก] (1).

ความห่วงใยโลกกับองค์การสหประชาชาติ / ณัฐกาญจน์ อ่างทอง, ผู้แปล

โดย ณัฐกาญจน์ อ่างทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.19 ค181] (1).

การบริหารกิจการนักเรียน / ดำรง ประเสริฐกุล

โดย ดำรง ประเสริฐกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ด491ก] (1).

กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ธีรศักดิ์ อัครบวร

โดย ธีรศักดิ์ อัครบวร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371 ธ654ก] (1).

อดีต ปัจจุบัน อนาคตของการศึกษาไทยภาคบังคับ / เพ็ญจันทร์ ทัพประเสริฐ

โดย เพ็ญจันทร์ ทัพประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.593 พ885อ] (1).

รายงานผลการศึกษาเรื่อง การออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมัธยมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ส636ผ] (1).

การบริหารโดยองค์คณะบุคคล / ประกอบ กุลเกลี้ยง, สิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์

โดย ประกอบ กุลเกลี้ยง | สิทธิพร ลิ้มบริบรูณ์ | สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.1531 ป185ก] (1).

หลักการจัดการศึกษา / ปรัชญา เวสารัชช์

โดย ปรัชญา เวสารัชช์ | สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.15 ป431ห] (1).

การสำรวจสภาวะทางการศึกษาของประเทศ = Education sector survey / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526ชื่อเรื่องอื่น: Education sector survey.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก525] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / วิชัย ตันศิริ

โดย วิชัย ตันศิริ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 344.07 ว539ค 2542] (1).

การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนในประเทศไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น : รายงานการวิจัย / สุนีย์ คล้ายนิล

โดย สุนีย์ คล้ายนิล | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.35 ส821ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th