ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1445 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2559/2560 : แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ส227 2561] (1).

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 / เรียบเรียงโดย สุพล ด้วยตั้งใจ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุพล ด้วยตั้งใจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Science Center, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ผก931 2535] (1).

การปฏิรูปการศึกษา / เกษม วัฒนชัย

โดย เกษม วัฒนชัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก783ก] (3).

ปัญญาพล / คณะศึกษาโครงการ "การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์"

โดย คณะศึกษาโครงการ "การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์".

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ.ฟิล?์ม โปรเซส, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.593 ค492ป] (1).

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547ชื่อเรื่องอื่น: โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ห159 2547] (1).

เปิดโลกการศึกษาสไตล์ทักษิณ ชินวัตร = Education to economicworld / รวบรวมและเรียบเรียง อนิรุท ดวงสอดศรี

โดย อนิรุท ดวงสอดศรี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอเอ็ดดูเคชั่น. 2548ชื่อเรื่องอื่น: Education to economicworld.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ป759] (1).

การศึกษา ทุนนิยมและโลกานุวัตร / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ร314ก] (1).

ร้อยถ้อยถักไย สื่อฟุลไบรท์ในสากล

โดย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.3 ร192] (1).

ปฏิรูปการศึกษา / บรรณาธิการ: จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์

โดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ปฏ138] (1).

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา / โดย คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ข289] (1).

ปฏิรูปการศึกษาไทย..ในมุมประชาชน / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.9593 ป138 2545] (3).

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ผก931 2552-59] (2).

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ผก931] (2).

คู่มือการศึกษาไทยศึกษา = Thai Studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: ไทยศึกษา | Thai Studie.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 959.3 ค695] (2).

ปฏิรูปการศึกษา : แนวคิด และข้อเสนอแนะ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

โดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วศิระ, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ว555ป] (2). Items available for reference: [Call number: 379.593 ว555ป] (1).

วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา / กฤษณพงศ์ กีรติกร

โดย กฤษณพงศ์ กีรติกร | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ก281ว 2553] (1).

126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ย้อนหลังวังจันทรเกษม / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2561ชื่อเรื่องอื่น: ย้อนหลังวังจันทรเกษม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 353.8 ก218ร 2561] (1).

สภาการศึกษาเสวนา 2016-2017 : บทบาทการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ส226 2561] (1).

รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา [วีซีดี]

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2004?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 134/46] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th