ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1446 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การประกันคุณภาพการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ศ615ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ศ615ก] (1).

หลักการศึกษา / ภิญโญ สาธร

โดย ภิญโญ สาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ภ629ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุภา, 2521สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ภ629ห] (1).

การศึกษา / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก442ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก442ก] (1).

ศึกษาธิการ' 26 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก463ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก463ศ] (1).

นวกรรมทางการศึกษา / จรูญ คูณมี

โดย จรูญ คูณมี.

เลขเรียกหนังสือ: 370.158 จ173น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2520สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.158 จ173น] (1).

รายงานวิจัยเรื่องสภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา / โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371.2 ส925ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371.2 ส925ส] (2).

ายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 รป451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 รป451] (1).

คุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครู / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.00218 ค622 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.00218 ค622 2557] (1).

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย : รายงานการวิจัย / พันธณีย์ วิหคโต

โดย พันธณีย์ วิหคโต.

เลขเรียกหนังสือ: 370.593 พ112ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.593 พ112ก] (2).

ทางสายกลางของการศึกษาไทย / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 370.19 พ379ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.19 พ379ท] (1).

การศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.5 ก522ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.5 ก522ก] (2).

โครงการพัฒนาการศึกษา 2505 / สำนักงานโครงการพัฒนาการศึกษา

โดย สำนักงานโครงการพัฒนาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ส492ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ส492ค] (2).

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ / วัชรี ตระกูลงาม

โดย วัชรี ตระกูลงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 370.19 ว387ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.19 ว387ก] (1).

วิสัยทัศน์ทางการศึกษาทิศทางที่ไทยต้องทบทวน / กมล สุดประเสริฐ, สุนทร สุนันท์ชัย

โดย กมล สุดประเสริฐ | สุนทร สุนันท์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก134ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก134ว] (2).

แนวทางในการยกร่างกฎหมายลำดับรองและบทความที่เกี่ยวกับการปฏิ รูปการศึกษา / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 น927] (1).

6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษารวมพลังปัญญา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ห111 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ห111] (1).

สภาวะการศึกษาไทยปี ... / โดย วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ว583ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ว583ส] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th