ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1438 จากทั้งหมด 80611 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
6 เดือน การขับเคลื่อนคุณธรรมนำความรู้ : ถึงครู ถึงเด็ก ถึงโรงเรียน ถึงประชาชน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 หก111] (4).

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2550 / [วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำรายงาน สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ; ผู้ร่วมดำเนินงาน ผานิต วิมลรัตน์ปัญญ, จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์]

โดย สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา | จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์ | ผานิต วิมลรัตน์ปัญญา | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ส226] (1).

รายงานติดตามงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 4 ปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 ปทุมธานี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 ปทุมธานี, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.2 ร451] (1).

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.207 ก494] (1).

แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2552-2555) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.593 ส691ผ] (2).

รายงานผลการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ... / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.9593 รผ451] (2).

การศึกษาของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ผู้วิจัย

โดย ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 ช648กร] (1).

รายงานการวิจัยเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.8 ก463ร.] (1).

รายงานการประเมินผลระบบนิเทศการศึกษาในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส636ร] (2).

รายงานสรุปการสัมมนา นโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย / สุมาลี สังข์ศรี

โดย สุมาลี สังข์ศรี | สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2543ชื่อเรื่องอื่น: นโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 374.9593 ส842ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2521ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.71 ก492ก] (1).

คู่มือการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379 ศ615ค] (1).

คู่มือการวางแผนและบริหารการรู้หนังสือและการศึกษาต่อเนื่อง เล่ม 2 / ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ, ผู้แปล.

โดย ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ค695ค] (2).

ก้าวต่อไปของ กศน. : มุมมองนักคิด / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

โดย กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 374 ก522ก] (2).

สารสนเทศพื้นฐานของจังหวัด เล่ม 1 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์สารสนเทศ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 379.592 ก463ส] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th