ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 59 จากทั้งหมด 81069 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บันทึก ปลัดกระทรวงฯ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 บ268 ครั้งที่พิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 บ268] (5).

การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย / กรมวิชาการ; พันธณีย์ วิหคโต, ผู้เขียนรายงาน

โดย กรมวิชาการ | พันธณีย์ วิหคโต.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1523 ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.1523 ก445ก] (2).

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ห323 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ห323] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2526-2529 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.29 ก463ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2526-2529.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.29 ก463ก.] (1).

แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย วิชาการ, กรม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ว546น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ว546น] (1).

รายงานผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1 ก445ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.1 ก445ร] (1).

หนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / กรมวิชาการ ; จารุดี ผโลปะการ, นวภรณ์ ซังบุดดา, บรรณาธิการ

โดย มุกดา ต้องเสรีกุล | ลัตติยา โลหะเจริญ | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.1 ห149 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.1 ห149] (5).

ประทีปแห่งการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.915 ป278 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540ชื่อเรื่องอื่น: พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.915 ป278] (3).
Items available for reference: [Call number: 895.915 ป278] (3).

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ด้าน... / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.593 ก523 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.593 ก523] (18).

โครงการวิเคราะห์ และพัฒนากลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย เรื่อง การศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 ก445ก] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 331 = ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2529ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

ดอกรักสัตว์แสนรู้ / กรมวิชการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ด] (1).

คู่มือการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (2).

คู่มือการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2524สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th