ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 232 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ผู้วิจัย

โดย ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.153 ช648กร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 ช648กร] (1).

ก้าวต่อไปของการปฏิรูปการศึกษาไทย : รายงานการวิจัย / จรวยพร ธรณินทร์

โดย จรวยพร ธรณินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 จ153ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 จ153ก] (1).

การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ผู้วิจัย

โดย ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.153 ช648ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 ช648ก] (1).

บทคัดย่องานวิจัยทางการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371 ก463บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371 ก463บ] (1).

รายงานวิจัยเรื่องสภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา / โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371.2 ส925ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371.2 ส925ส] (2).

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย : รายงานการวิจัย / พันธณีย์ วิหคโต

โดย พันธณีย์ วิหคโต.

เลขเรียกหนังสือ: 370.593 พ112ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.593 พ112ก] (2).

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) / คณะนักวิจัย นงลักษณ์ วิรัชชัย ... [และคนอื่นๆ]

โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.593 รก451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.593 รก451] (1).

รายงานการวิจัยเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.8 ก463ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.8 ก463ร.] (1).

รายงานการประเมินผลระบบนิเทศการศึกษาในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส636ร] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2521ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ก492ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันราชภัฏ / ทัศนีย์ ศุภเมธี, วิไล ตั้งจิตสมคิด และวันเพ็ญ วรรณโกมล

โดย ทัศนีย์ ศุภเมธี | วิไล ตั้งจิตสมคิด | วันเพ็ญ วรรณโกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1 ท364ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันราชภัฏ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1 ท364ก.] (1).

รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้จัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ของไทยในทศวรรษ 1990 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 375.001 ศ615ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 2536ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความเป็นไปได้จัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ของไทยในทศวรรษ 1990.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375.001 ศ615ร] (1).

การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย / กรมวิชาการ; พันธณีย์ วิหคโต, ผู้เขียนรายงาน

โดย กรมวิชาการ | พันธณีย์ วิหคโต.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1523 ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.1523 ก445ก] (2).

การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : รายงานการวิจัยประเมินผล / นงเยาว์ อุทุมพร, ผู้วิจัย

โดย นงเยาว์ อุทุมพร | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.152 น146ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.152 น146ก] (1).

การจัดการศึกษาของเทศบาล : รายงานการวิจัยประเมินผล / เก็จกนก เอื้อวงศ์, ผู้วิจัย

โดย เก็จกนก เอื้อวงศ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.153 ก751ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาล.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 ก751ก] (1).

การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล : รายงานการวิจัยประเมินผล / พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผู้วิจัย

โดย พิชิต ฤทธิ์จรูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.153 พ647ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 พ647ก] (1).

การศึกษาข้อมูลเชิงลึกใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา / คณะกรรมการดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ก522 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ก522] (3).

การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2549 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 : รายงานการวิจัย / นฤมล ไทยวิรัช และ ณัฏธิดา แดงใหญ่

โดย บุญทวี อรุณมาศ | ณัฏธิดา แดงใหญ่ ผู้แต่งร่วม | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.1 บ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 4, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.1 บ463ก] (1).

การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : รายงานการวิจัย / [คณะผู้วิจัย ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด, หัวหน้าโครงการ ; ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช, รุ่งโรจน์ กมลเดชา, ธนพนธ์ ตั้งตระกูล, นักวิจัย]

โดย ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด | ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช | รุ่งโรจน์ กมลเดชา | ธนพนธ์ ตั้งตระกูล | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.œbสำนักนโยบายและแผนการศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 370.118 ภ366ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 370.118 ภ366ก] (1).

แผนงานวิจัย การปฏิรูปการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการขยายผลปีที่ 2 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Educational reform in Southern border provinces : Second year / บรรจง ฟ้ารุ่งสาง, ไฟซ็อล หะยีอาวัง, ไข่มุก อุทยาวลี

โดย บรรจง ฟ้ารุ่งสาง | ไฟซ็อล หะยีอาวัง | ไข่มุก อุทยาวลี.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371.207 บ146ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2556ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัย การปฏิรูปการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการขยายผลปีที่ 2 | Educational reform in Southern border provinces : Second year.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371.207 บ146ผ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th