ผลการค้นหาของคุณมี 17 จากทั้งหมด 81068 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสอนแบบ กระตุ้นให้คิด : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ ชุดเสริมทักษะภาษาไทย / ทรงเกียรติ สว่างแสง

โดย ทรงเกียรติ สว่างแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ท126ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ท126ก] (1).

การสอนแบบ ผู้เดรียนเป็นสำคัญ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สมสนิท นามราช

โดย สมสนิท นามราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส286ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส286ก] (1).

การสอนแบบ เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะทางภาษา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ปราณี กันชัย

โดย ปราณี กันชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ป445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ป445ก] (1).

การสอนแบบ อิสระทางความคิด : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์

โดย ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ล282ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ล282ก] (2).

การสอนแบบ "กระบวนการเรียนรู้" : การสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/ ประนอม เพชรภู่

โดย ประนอม เพชรภู่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ป289ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ป289ก] (1).

การสอนแบบ "Cippa model" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อัมพา บุ่ยศิริรักษ์

โดย อัมพา บุ่ยศิริรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 อ558ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Cippa model.สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 อ558ก] (1).

การสอนแบบ "ศิลปะสร้างเสริมประสบการณ์สื่อภาษา พัฒนาสู่ทักษะ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ลำดวน พงษ์นิกร

โดย ลำดวน พงษ์นิกร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ล333ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ล333ก] (1).

การสอนแบบ มุ่งประสบการณ์ภาษา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อำคร นันตา

โดย อำภร นันตา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ697ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ697ก] (1).

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนภาษาแบบคู่สัญญา " / ละเอียด สดคมขำ

โดย ละเอียด สดคมขำ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ล216ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ล216ก] (1).

การสอนแบบ การเรียนรู้จากสภาพจริง : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / นัยนา ฤกษ์ดี

โดย นัยนา ฤกษ์ดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 น435ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 น435ก] (2).

การสอนแบบ โครงงาน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุรีย์ ศรีภา

โดย สุรีย์ ศรีภา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส867ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส867ก] (2).

การสอนแบบ บูรณาการ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / วิภานันท์ หมุกแก้ว

โดย วิภานันท์ หมุกแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ว648ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ว648ก] (1).

การสอนแบบ ปฏิบัติจริงโดยศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด

โดย พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ137ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ137ก] (1).

การสอนแบบ "ศูนย์สัมพันธ์ทักษะ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สมจิตร เสาร์ศรีจันทร์

โดย สมจิตร เสาร์ศรีจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส236ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส236ก] (2).

การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พรรัตน์ วงค์ปัน

โดย พรรัตน์ วงค์ปัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ275ก] (1).

การสอนแบบ "กระบวนการคิดกับกระบวนการทำงาน" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชูศรี ตันพงศ์

โดย ชูศรี ตันพงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ช685ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ช685ก] (1).

การสอนแบบ "ซิปปา CIPPA model " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุภาพร สภาพพร

โดย สุภาพร สภาพพร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส838ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส838ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th