ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 81071 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ชัยเกษมสาส์น [วารสาร]

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบคีรีขันธ์ : ธรรมรักษ์การพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: โรงเรียนชัยเกษมวิทยา.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับปัจจุบัน | ฉบับย้อนหลัง สถานะ: No items available

ความพึงพอใจในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 = Performance Satisfaction of the Student Care and Assistance System Perceived by the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1. / เสรี ชวนวัน

โดย เสรี ชวนวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส928ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Performance Satisfaction of the Student Care and Assistance System Perceived by the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน | บทความ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส928ค] (2).

ปัจจัยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 = School-Basedmanagement Effecting Community Participation in Basic School under the Office of Prachuabkhirikhan Educational Service Area 1. / นพนันท์ พุ่มคุ้ม

โดย นพนันท์ พุ่มคุ้ม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.19 น171ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: School-Basedmanagement Effecting Community Participation in Basic School under the Office of Prachuabkhirikhan Educational Service Area 1..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.19 น171ป] (3).

กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 = Process of the internal quality assurance for external quality assessment of the schools under the office of Prachuapkhirikhan educational service area 2 / สุชาติ ปรีดิ์เปรม

โดย สุชาติ ปรีดิ์เปรม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส761ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Process of the internal quality assurance for external quality assessment of the schools under the office of Prachuapkhirikhan educational service area 2.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน | บทความ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส761ก] (2).

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 / มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

เลขเรียกหนังสือ: 374.4 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบคีรีขันธ์ : มูลนิธิ, 2552ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 3 | คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4- ประถมศึกษาปีที่ 6.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 374.4 ค695] (4).

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล... / มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

เลขเรียกหนังสือ: 374.593 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบคีรีขันธ์ : มูลนิธิ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 3 | คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ประถมศึกษาปีที่ 4- ประถมศึกษาปีที่ 6.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 374.593 ค695] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th