ผลการค้นหาของคุณมี 48 จากทั้งหมด 81069 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แผนการศึกษาแห่งชาติ (2545-2559)

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ผก931 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สารสนเทศออนไลน์: ดูตัวเล่ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ผก931] (3).

ต้นธารการศึกษาสว่างวัฒนาคุณพิลาส / กรรณิการ์ สัจกุล ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

โดย กรรณิการ์ สัจกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ต125 2556 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ต125 2556] (1).

ยุทธศาสตร์การพัฒนา [วารสาร] =Journal of Development Strategy

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (AS, LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, [2544-?]ชื่อเรื่องอื่น: Journal of Development Strategy.สารสนเทศออนไลน์: เว้บไซต์ | Issue Update | Web Site | ฉบับปัจจุบัน | ฉบับย้อนหลัง สถานะ: No items available

วารสารเสมาเพชร 2 [วารสาร]

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2.

เลขเรียกหนังสือ: SERIALS (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรบุรีออฟเซท, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: เสมาเพชร 2.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง | เว็บไซต์ สถานะ: No items available

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการฝึกกลวิธีการเรียนรู้ร่วมกับการสอนแบบโฟร์บล็อก : วิทยานิพนธ์ = The development of reading comprehension ability of prathomsuksa 5 students taught by using learning strategy with four-blocks approach / นิธิวดี จรัสดี

โดย นิธิวดี จรัสดี.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.4 น614ก 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: The development of reading comprehension ability of prathomsuksa 5 students taught by using learning strategy with four-blocks approach.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.4 น614ก 2557] (2).

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ / กนิษฐา กล่อมเกลา

โดย กนิษฐา กล่อมเกลา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.6 ก128ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.6 ก128ว] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี / ชมนาด ทับศรีนวล

โดย ชมนาด ทับศรีนวล.

เลขเรียกหนังสือ: 610.73069 ช116ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สหวิทยาลัยทวารวดี , 2533ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 610.73069 ช116ร] (1).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ การใช้ทฤษฏีระบบเพื่อเสริมเทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Research and Development on applying systems theory in teaching of creative thai writing for prathomsuksa five students in Phetchaburi Kindergarten School / นพพร อร่ามทอง

โดย นพพร อร่ามทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.62 น176ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: Research and Development on applying systems theory in teaching of creative thai writing for prathomsuksa five students in Phetchaburi Kindergarten School.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประว้ติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.62 น176ก] (1).

ความพึงพอใจในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 = Performance Satisfaction of the Student Care and Assistance System Perceived by the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1. / เสรี ชวนวัน

โดย เสรี ชวนวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส928ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Performance Satisfaction of the Student Care and Assistance System Perceived by the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน | บทความ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส928ค] (2).

เกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรไทย : วิทยานิพนธ์ = Computer game to support learning thai herbs / อิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์

โดย อิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.337 อ727ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Computer game to support learning thai herbs.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.337 อ727ก] (2).

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2 : วิทยานิพนธ์= Participation in educational management of school committee in basic education institution under the offive of phetchaburi education service area 2 / โสภณ มีนา

โดย โสภณ มีนา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ส979ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551 ชื่อเรื่องอื่น: Participation in educational management of school committee in basic education institution under the offive of phetchaburi education service area 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ส979ก] (2).

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นไทยที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = The effect of thai folk - play acctivities on the preschooler's self - discipline / พักตร์วิภา บุญมาก

โดย พักตร์วิภา บุญมาก.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.21 พ511ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The effect of thai folk - play acctivities on the preschooler's self - discipline.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.21 พ511ผ] (2).

เทคโนโลยีสื่อประสมสอนหลักการขับร้องเพลงไทยเดิมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : วิทยานิพนธ์ = Teaching thai classical singing principles for prathomsuksa 4 / กัลยา ขาวผ่อง

โดย กัลยา ขาวผ่อง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.87 ก398ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: Teaching thai classical singing principles for prathomsuksa 4.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.87 ก398ท] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 : วิทยานิพนธ์ The relationship between participation behavior of administrators and the learning organization in school under the phetchaburi primary educational service area office 2 / สมิง โคตรวงศ์

โดย สมิง โคตรวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ส311ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between participation behavior of administrators and the learning organization in school under the phetchaburi primary educational service area office 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ส311ค] (2).

การพัฒนาสมรรถนะการสอนครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายร่อนทองมงคล : วิทยานิพนธ์ = Competency development in tecahing of thai language teachers by using cooperative professional development of the schools in ronthongmonkhol network / สิริมา ทองใบ

โดย สิริมา ทองใบ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.3 ส732ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558 ชื่อเรื่องอื่น: Competency development in tecahing of thai language teachers by using cooperative professional development of the schools in ronthongmonkhol network.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.3 ส732ก 2558] (2).