ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัยเรื่องการเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ = Income contingent loan : ILC / เมธี ครองแก้ว, สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์, ประสบโชค มั่งสวัสดิ์

โดย เมธี ครองแก้ว | สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ | ประสบโชค มั่งสวัสดิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547ชื่อเรื่องอื่น: การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ | Income Contingent Loan : ICL.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 378.362 ม738ร] (1).

ศรีปทุม 2539 / มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดย ศรีปทุม, มหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.04 ศ221ศ] (1).

โครงการสัมมนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ : โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2550 14 กรกฏาคม 2551 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โดย การสัมมนาโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ (2551 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.1 ก525ค] (1).

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทผู้บริหารกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2" : โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2552 28 พฤศจิกายน 2553 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โดย การสัมมนาโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ (2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.1 ก525คส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ.2546 = Analysis budgeting of the government university in 2003 / เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

โดย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546ชื่อเรื่องอื่น: วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ.2546 | Analysis budgeting of the government university in 2003.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.106 ร853รว] (1).

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ" : โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2552 18 กรกฏาคม 2552 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โดย การสัมมนาโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ (2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.11 ก525ค] (1).

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.593 ก188] (1).

สรุปข้อมูลสถิตินิสิต/นักศึกษาในระยะปีการศึกษา ... ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษาสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 378.593021 ส356] (1).

มหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์ / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 3 : 2543 : กรุงเทพฯ) | ทบวงมหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.593 ก492ม] (1).

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา / โดย คณะทำงานด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โดย คณะทำงานด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา | คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.106 ข291] (3). Special Status (1).

สรุปการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2552 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?" วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลลิเวอร์ กรุงเทพมหานคร / โดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.593 ส356] (1).

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.1 ค695 2549] (1).

อุดมศึกษาไทย / จรัส สุวรรณเวลา

โดย จรัส สุวรรณเวลา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.593 จ158อ] (1).

วิกฤติอุดมศึกษาไทย : ที่มาและที่ไป / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.1 ว496] (1).

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 25... / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา (องค์การมหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [2547]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.1 มรน246รค] (1).

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ... = Self assessment report / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Self assessment report.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.1 มรอ246ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th