ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1446 จากทั้งหมด 80950 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บทคัดย่อสิ่งพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2528 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 016.37 ส636บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 016.37 ส636บ] (2).

ศ.ป.อ. = ก้าวต่อไปในราชภัฏ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

โดย สภาสถาบันราชภัฏ, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 378.101 ส230ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.101 ส230ศ] (3).

เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ / กว้าง รอบคอบ

โดย กว้าง รอบคอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 ก431ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.15 ก431ก] (2).

การปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ 5 / วุฒิชัย มูลศิลป์

โดย วุฒิชัย มูลศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 ว865ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.9593 ว865ก] (3).

การจัดการศึกษาเพื่ออนาคต เล่ม 7 / ทิพวัลย์ มาแสง, ผู้แปล

โดย ทิพวัลย์ มาแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 370.194 ท469ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.194 ท469ก] (3).

คู่มือการปฏิรูปการศึกษาในแนวทางการปฏิรูป สถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนในอุดมศึกษาตาม องค์ประกอบที่กำหนดไว้ในบัญญัติ 10 ประการ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก463ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก463ค] (1).

รายงานประเมินผลการให้อุดหนุนด้านบุคลากรแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม / กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. กองนโยบายและแผน.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2538-2539 / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

โดย อุบลราชธานี, สถาบันราชภัฏ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.19 อ834ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2538-2539.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.19 อ834ก] (1).

รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

โดย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การจัดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต.สถานะ: Items available for reference: [Call number: 378.1 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น / สถาบันดำรงราชานุภาพ

โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ส363ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2539ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช / เชาวน์ ทับทิมทอง...[และคนอื่น]

โดย เชาวน์ ทับทิมทอง | เชาวน์ ทับทิมทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 378.105 ช728ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2540ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.105 ช728ล] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2540 / สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

โดย ราชภัฏรำไพพรรณี, สถาบัน.

เลขเรียกหนังสือ: 378.105 ร425ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2540.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.105 ร425ส] (1).

รวมบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนาและปรัชญา / มหาจุฬาลงกร์ราชวิทยาลัย

โดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370.112 ม231ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.112 ม231ร] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / วิชัย ตันศิริ

โดย วิชัย ตันศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.07 ว539ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 344.07 ว539ค] (2).
Special Status (1).

สภาพการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพ : ปริญญานิพนธ์ / ไตรรัตน์ กาญจนาโรจน์พันธ์

โดย ไตรรัตน์ กาญจนาโรจน์พันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 373.246 ต963ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ประสานมิตร, 2541ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.246 ต963ส] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th