ผลการค้นหาของคุณมี 169 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Relationship between school administration according to good governance principle of school administrators and organizational health of basic educational schools under phetchaburi primary educational service area office 1 / มยุรี แสนสุข

โดย มยุรี แสนสุข.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 ม189ค 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560 ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between school administration according to good governance principle of school administrators and organizational health of basic educational schools under phetchaburi primary educational service area office 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 ม189ค 2560] (2).

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = Learning english vocabulary with games performed by prathonsuksa-6 students at wat toongnoi school in Kuiburi district, prachuap khiri khan province / ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ

โดย ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.65 ณ352ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558 ชื่อเรื่องอื่น: Learning english vocabulary with games performed by prathonsuksa-6 students at wat toongnoi school in Kuiburi district, prachuap khiri khan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.65 ณ352ก 2558] (2).

ปัจจัยการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Factors of educational management affecting effectiveness the quality of students of schools under phetchaburi primary educationan service area office 1 / วีระพงศ์ สว่างลาภ

โดย วีระพงศ์ สว่างลาภ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.1 ว846ป 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559 ชื่อเรื่องอื่น: Factors of educational management affecting effectiveness the quality of students of schools under phetchaburi primary educationan service area office 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.1 ว846ป 2559] (1).
Checked out (1).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Factors affecting success in knowledge management of schools under phetchaburi primary educational service area office 1 / กัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์

โดย กัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ก384ป 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559 ชื่อเรื่องอื่น: Factors affecting success in knowledge management of schools under phetchaburi primary educational service area office 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ก384ป 2559] (2).

การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนประชานิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Participation of stakeholders in development of desirable characteristics of students in pracha nikom community school under chumphon primary educational service area office 1 / นารีรัตน์ อินทรวิสัย

โดย นารีรัตน์ อินทรวิสัย.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.1 น488ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558 ชื่อเรื่องอื่น: Participation of stakeholders in development of desirable characteristics of students in pracha nikom community school under chumphon primary educational service area office 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.1 น488ก 2558] (1).

การประเมินการบริหารโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนนำร่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The Evaluation of the administration of the "Moderate class more knowledge" project of the pilot schools under the phetchaburi primary educational service area office 1 / สุธิดา ศรีปลั่ง

โดย สุธิดา ศรีปลั่ง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ส785ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560 ชื่อเรื่องอื่น: The Evaluation of the administration of the "Moderate class more knowledge" project of the pilot schools under the phetchaburi primary educational service area office 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ส785ก 2560] (1).
Checked out (1).

เอกสารประกอบการสอนพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา / กาญจนา บุญส่ง

โดย กาญจนา บุญส่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6521 ก425อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6521 ก425อ] (8).

รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตดุสิต ปทุมวัน และพระโขนง / สุภาพร พิศาลบุตร, สายหยุด ใจสำราญ และอรวรรณ ชมชัยยา

โดย สุภาพร พิศาลบุตร | สายหยุด ใจสำราญ | อรวรรณ ชมชัยยา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ส837ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ทัศนคติและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตดุสิต ปทุมวัน และพระโขนง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ส837ท] (1).

พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Effects of Academic Leadership Behavior Administrators on Standard Performance of Primary Teachers under the Office of Phetchaburi Provincial Primary Education / พิสิษฐ์ แม้นเขียน

โดย พิสิษฐ์ แม้นเขียน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.12 พ784พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: The Effects of Academic Leadership Behavior Administrators on Standard Performance of Primary Teachers under the Office of Phetchaburi Provincial Primary Education.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.12 พ784พ] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารโรงเรียน และกระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ และโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียน ในสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The relationship between school administrational approach and internal Quality Assurance in above and below student standard criteria schools under the office of Phetchaburi Primary education / ทวีศักดิ์ ไทยประดิษฐ์

โดย ทวีศักดิ์ ไทยประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 ท228ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between school administrational approach and internal Quality Assurance in above and below student standard criteria schools under the office of Phetchaburi Primary education.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 ท228ค] (1).

การพัฒนาหลักสูตรละครชาตรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม = THe develoopment of lakhon chatri curriculum in the subject group of art the second level students of tesaban 2 wat saneha school (samakpolpadung), nakhon pathom province / อนงค์นาฏ ปทุม

โดย อนงค์นาฏ ปทุม.

เลขเรียกหนังสือ: 375.7 อ155ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: THe develoopment of lakhon chatri curriculum in the subject group of art the second level students of tesaban 2 wat saneha school (samakpolpadung), nakhon pathom province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375.7 อ155ห] (1).

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = School Curriculum Administration of Art Learning Focusing on Music in Schools under the Authorities of Municipality in Phetchaburi and Prachaup Khiri Khan Provincees / อัญชลี กองมาก

โดย อัญชลี กองมาก.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.19 อ525ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: School Curriculum Administration of Art Learning Focusing on Music in Schools under the Authorities of Municipality in Phetchaburi and Prachaup Khiri Khan Provincees.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.19 อ525ก] (2).

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นไทยที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = The effect of thai folk - play acctivities on the preschooler's self - discipline / พักตร์วิภา บุญมาก

โดย พักตร์วิภา บุญมาก.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.21 พ511ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The effect of thai folk - play acctivities on the preschooler's self - discipline.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.21 พ511ผ] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The relationship between organizational commitment and organizational citizenship behaveior in basic education institutions under the jurisdiction in Ratchaburi education service area 1 / ศุภากร ทัศน์ศรี

โดย ศุภากร ทัศน์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.1 ศ736ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between organizational commitment and organizational citizenship behaveior in basic education institutions under the jurisdiction in Ratchaburi education service area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.1 ศ736ค] (2).

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่ายทุนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก : ดุษฎีนิพนธ์ = The Strategy of local asset network management for improving life quality of students in small schools / ไกร บุญบันดาล

โดย ไกร บุญบันดาล.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.1 ก974ย ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชายุทธศาสต์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The Strategy of local asset network management for improving life quality of students in small schools.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.1 ก974ย] (2).

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างชาติกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรสองภาษาโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร : วิทยานิพนธ์ = Interactions between foreign teachers and prathom sukas 1-3 students in bilingual programme at anuban sawi (bannapoe) school in chumphon province / อุไร หิตะโกวิท

โดย อุไร หิตะโกวิท.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.24 อ857ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: Interactions between foreign teachers and prathom sukas 1-3 students in bilingual programme at anuban sawi (bannapoe) school in chumphon province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 อ857ก] (2).

ผลของการสอนแบบคละชั้นด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องพื้นฐานงานศิลปะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ศิลปะ : วิทยานิพนธ์ = Effect of multigrade teaching by applying skill practice on basic art on learning achievement / ชิราภรณ์ สุขจิตต์

โดย ชิราภรณ์ สุขจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.102 ช573ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: Effect of multigrade teaching by applying skill practice on basic art on learning achievement.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.102 ช573ผ] (2).

ผลของการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤาและความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : วิทยานิพนธ์ = The result of participatory learning concept on english learning achievement and group working ability of prathomsuksa 6 students / ภัทธรวดี สีสด

โดย ภัทธรวดี สีสด.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.102 ภ353ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: The result of participatory learning concept on english learning achievement and group working ability of prathomsuksa 6 students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.102 ภ353ผ] (2).

ยุทธศาสตร์การรวมพลังสู่เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก : ดุษฎีนิพนธ์ = A Strategy of collaboration for achieving goal of educational quality development in small schools / นิภา ไพโรจน์จิรกาล

โดย นิภา ไพโรจน์จิรกาล.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.2 น622ย 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: A Strategy of collaboration for achieving goal of educational quality development in small schools.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.2 น622ย 2557] (2).

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ใช้ ฤ ฤา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : วิทยานิพนธ์ / กฤษฏา ชาวพรอน

โดย กฤษฏา ชาวพรอน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.4 ก283ก 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instructional package on reading and writing thai alphabet "Rau and Raur" for the fifth year students of the primary school.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.4 ก283ก 2554] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th