ผลการค้นหาของคุณมี 169 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การคาดคะเนประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา / รัตนา รุจิรกุล

โดย รัตนา รุจิรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ร375ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การคาดคะเนประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ร375ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นกับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ / สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม

โดย สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.8 ส876ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นกับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.8 ส876ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบที่เกี่ยวกับครู นักเรียน และโรงเรียนที่สัมพันธ์กับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอที่มีความหนาแน่นต่างกัน / อุมาพร หล่อสมฤดี

โดย อุมาพร หล่อสมฤดี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.8 อ574อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: องค์ประกอบที่เกี่ยวกับครู นักเรียน และโรงเรียนที่สัมพันธ์กับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอที่มีความหนาแน่นต่างกัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.8 อ574อ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพเกี่ยวกับประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา / รัตนา รุจิรกุล

โดย รัตนา รุจิรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ร375ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: สภาพเกี่ยวกับประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ร375ร] (2).

รายงานการประเมินความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา2527 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0724 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0724 ส636ร] (1).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0785 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก344ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก344ร] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / ธีระชัย ไพฑูรย์

โดย ธีระชัย ไพฑูรย์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 ธ663วก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 ชื่อเรื่องอื่น: การดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 ธ663วก] (1).

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) : วิทยานิพนธ์ = The effects of learning through the method of using technical questions on prathomsuksa 5 students' learning achievement of analytical reading in bannongchumsang (Phatcharasatratnukro) school / ชุลีรัตน์ สายัณห์รุจี

โดย ชุลีรัตน์ สายัณห์รุจี.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.4 ช638ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: The effects of learning through the method of using technical questions on prathomsuksa 5 students' learning achievement of analytical reading in bannongchumsang (Phatcharasatratnukro) school.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.4 ช638ผ] (2).

วิธีการเรียนของนักเรียนเรียนดี และวิธีการสอนของครูสอนดี ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และยุวดี กังสดาล

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | ยุวดี กังสดาล.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ631ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: วิธีการเรียนของนักเรียนเรียนดี และวิธีการสอนของครูสอนดี ระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ว] (1).

คู่มือครู รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดกิจกรรมการเสริมสร้างมโนภาพแห่งตนเพื่อการทำงานกลุ่ม / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.153 ส636ค. ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงแก้ไข)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2534ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดกิจกรรมการเสริมสร้างมโนภาพแห่งตนเพื่อการทำงานกลุ่ม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.153 ส636ค.] (2).

รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนในระดับประถมศึกษา / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

โดย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส363ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส363ร.] (1).

รายงานการประเมินผลวันประถมศึกษาแห่งชาติ 2527 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ก463ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ก463ร] (1).

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การฝึกกลุ่มสัมพันธ์และการรับรู้สำหรับครูจากสถาบันฝึกหัดครูระดับประถมศึกษา 2517-2521 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 153.152 จ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การฝึกกลุ่มสัมพันธ์และการรับรู้สำหรับครูจากสถาบันฝึกหัดครูระดับประถมศึกษา 2517-2521.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.152 จ275ก] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ปีการศึกษา 2525 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ปีการศึกษา 2525.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก445ก] (1).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0785 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

การประเมินผลการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 375.006 ศ615ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375.006 ศ615ก] (2).

สรุปรายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก463ก] (3).

ปริญญานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร / จินดารัตน์ ศรีศุภกาญจน์

โดย จินดารัตน์ ศรีศุภกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.42 จ633ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535ชื่อเรื่องอื่น: สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.42 จ633ส] (1).

ผลของการนำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ที่มีต่อความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ปริญญานิพนธ์ / คนึงรัตน์ ลาโพธิ์

โดย คนึงรัตน์ ลาโพธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.89 ค362ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.89 ค362ผ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th