ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 504 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ส636ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ส636ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาการส่งเสริมการจัดการนิเทศ ภายในโรงเรียนประถมศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี / ครรชิต กษมากรณ์

โดย ครรชิต กษมากรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ค244ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สิงห์บุรี : ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: ศึกษาการส่งเสริมการจัดการนิเทศ ภายในโรงเรียนประถมศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ค244ศ] (1).

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับอนุภูมิภาค เรื่อง การใช้ผลงานวิจัย เพื่อการติดตามการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษา ชุดที่ 2 การออกแบบวิจัยและการดำเนินงานโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา / จี การ็อง, ตัน ง็อก โชว และ อาร์ โกวินดา

โดย การ็อง, จี | โชว, ตัน ง็อก | โกวินดา, อาร์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ก439ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานนายกรัฐมนตรี, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ก439ก] (1).

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผน ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก522ร] (1).

การศึกษาการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ปริญญานิพนธ์ = The Construction of The Spelling Practice for The Students in Grade 2 at The Demonstration School Srinakharinwirot University Prasarnmit / ศุภมาส ด่านพานิช

โดย ศุภมาส ด่านพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 808 ศ711ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541 ชื่อเรื่องอื่น: The Construction of The Spelling Practice for The Students in Grade 2 at The Demonstration School Srinakharinwirot University Prasarnmit.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808 ศ711ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / ประเสริฐ ทองประเจียด, สมชาย หลั่งหมอยา และวุฒิชัย วิชัยคำ

โดย ประเสริฐ ทองประเจียด | สมชาย หลั่งหมอยา | วุฒิชัย วิชัยคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.422 ป418ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.422 ป418ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 / ประเสริฐ ทองประเจียด และสมชาย หลั่งหมอยา

โดย ประเสริฐ ทองประเจียด | สมชาย หลั่งหมอยา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.422 ป418อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.422 ป418อ] (2).

ครูรู้ได้อย่างไรว่า เด็กเกิดการเรียนรู้ / ชาตรี สำราญ

โดย ชาตรี สำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6595911 ช514ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6595911 ช514ค] (3).

การสอนแบบ การสอนดนตรีตามแบบของ โคไดและออร์ฟ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ธวัชชัย นาควงษ์

โดย ธวัชชัย นาควงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ธ395ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ธ395ก] (2).

โครงงานกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษาตอนต้น / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ค962 (1) ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ค962 (1)] (2).

ครูรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ / ชาตรี สำราญ

โดย ชาตรี สำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6595911 ช514ค 2545 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6595911 ช514ค 2545] (3).

การประถมศึกษาในชนบทไทย / ปรัชญา เวสารัชช์

โดย ปรัชญา เวสารัชช์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.9593 ป431ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาบัยธรรมศาสตร์, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.9593 ป431ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความเสมอภาคของปัจจัย ที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.8 ส636ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: ความเสมอภาคของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.8 ส636ค] (1).

หลักสูตรประถมศึกษา 2521 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / สุมิตร คุณานุกร

โดย สุมิตร คุณานุกร.

เลขเรียกหนังสือ: 375 ส843ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารมวลชน, 2520สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375 ส843ห] (2).

เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2537 / สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา

โดย คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 ค124ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 ค124ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th