ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 504 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การประถมศึกษากับหนังสือไทย / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย การประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ก522ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ก522ก] (2).

การประถมศึกษา = Elmntry education / วิไลวรรณ วิทยวิโรจน์

โดย วิไลวรรณ วิทยวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 ว739ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล , 2525ชื่อเรื่องอื่น: Elmntry education.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 ว739ก] (1).

100 ปี ประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาแห่งชาติ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 รก192 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 รก192] (1).

คู่มือการจัดกิจกรรมและสื่อเพื่อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ส636ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2543?สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ส636ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการกำลังคนสาขาวิชาชีพหลังระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล / วิทยาลัยครูสงขลา

โดย วิทยาลัยครูสงขลา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.71 ว563ค. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : วิทยาลัยครูสงขลา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการกำลังคนสาขาวิชาชีพหลังระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.71 ว563ค.] (2).

รายงานฉบับสังเคราะห์ เรื่อง การวิจัยและประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.072 ส636ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.072 ส636ก] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องสภาพการลงทุนด้านการศึกษาพิเศษ ฉบับที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา สำหรับเด็กพิการ 4 ประเภท / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.91 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการลงทุนด้านการศึกษาพิเศษ ฉบับที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา สำหรับเด็กพิการ 4 ประเภท.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.91 ส636ร] (1).

รายงานผลการทดลองใช้ชุดคู่มือการเรียน การสอนจริยศึกษา ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์กับการคิดแบบโยนิโสมนสิการในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ก463ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ก463ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาทดลองรูปแบบการพัฒนาคุณภาพของการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2528 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.11 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาทดลองรูปแบบการพัฒนาคุณภาพของการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2528.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.11 ก463ก] (1).

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย / สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล

โดย สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 372.5 ส731ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.5 ส731ศ] (4).

แนวทางการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

เลขเรียกหนังสือ: 371 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543สถานะ: No items available Special Status (1).

ศิลปปฎิบัติชั้นประถม / กุศล สุจรรยา

โดย กุศล สุจรรยา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.307 ก729ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2502สถานะ: No items available Special Status (1).

การประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น / สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย การประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.52 ก490ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.52 ก490ก] (1).

พระอัจฉริยบารมี การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาประถมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.9593 พ417 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.9593 พ417] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.11 ศ615ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.11 ศ615ก] (1).

รายงานการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 028.55 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.55 ก463ก] (2).

วิธีสอนศีลธรรมในชั้นประถมศึกษา / วิชัย สีธีรธานนท์

โดย วิชัย สุธีรชานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.8307 ว539ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.8307 ว539ว] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th