ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 504 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ก463ก] (1).

ผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มทักษะระดับประถมศึกษา / กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้

เลขเรียกหนังสือ: 372.2 ผ191 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, (2539)-สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.2 ผ191] (1).

ทิศทางการพัฒนาการประถมศึกษาในทศวรรษหน้า / เกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์

โดย เกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ก787ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ก787ท] (5).

คู่มือประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 370.152 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.152 ศ615ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการเตรียมครูสำหรับโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา / วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

โดย วิทยาลัยครูสวนสุนันทา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1 ว563ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2526ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเตรียมครูสำหรับโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1 ว563ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การคาดคะเนประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา / รัตนา รุจิรกุล

โดย รัตนา รุจิรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ร375ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การคาดคะเนประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ร375ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นกับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ / สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม

โดย สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.8 ส876ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นกับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.8 ส876ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพเกี่ยวกับประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา / รัตนา รุจิรกุล

โดย รัตนา รุจิรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ร375ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: สภาพเกี่ยวกับประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ร375ร] (2).

คู่มือครูประโยคประถมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่ เล่ม 3 ชั้นประถมปีที่ 3 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.707 ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2517สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.707 ก445ค] (1).

คู่มือครูประโยคประถมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่ เล่ม 1 ชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2515สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ก445ค] (2).

โครงการวิจัย และพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาชั้นเด็กเล็ก ในโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.2 ส636ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.2 ส636ค] (2).

การสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา : ธรรมชาติสู่อัจฉริยภาพ / ดีน่า สตาคเฮล ; ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, แปล

โดย สตาคเฮล, ดีน่า | ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ส362ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ส362ก] (2).

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม / ประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์

โดย ประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ป412ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ป412ค] (1).

คู่มือการสร้างเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวินัย ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

รายงานผลการศึกษาเรื่อง การออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ส691ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542สถานะ: No items available Special Status (1).

รายงานการประเมินความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา2527 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0724 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0724 ส636ร] (1).

การสอนแบบ การบูรณาการ... สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / มณีวรรณ จิตธรรมมา

โดย มณีวรรณ จิตธรรมมา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ม139ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ม139ก] (2).

การสอนแบบ การสอนสิ่งแวดล้อมล้อมศึกษาโดยวิธีกรณีศึกษาป่าชุมชน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / เสาวณีย์ ไชยมงคล

โดย เสาวณีย์ ไชยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส941ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส941ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th