ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 504 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0785 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก344ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก344ร] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / ธีระชัย ไพฑูรย์

โดย ธีระชัย ไพฑูรย์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 ธ663วก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 ชื่อเรื่องอื่น: การดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 ธ663วก] (1).

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย / วิทยา เริงโกสุม

โดย วิทยา เริงโกสุม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.5 ว582ศ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ สหวิทยาลัยพุทธชินราช, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.5 ว582ศ] (1).

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) : วิทยานิพนธ์ = The effects of learning through the method of using technical questions on prathomsuksa 5 students' learning achievement of analytical reading in bannongchumsang (Phatcharasatratnukro) school / ชุลีรัตน์ สายัณห์รุจี

โดย ชุลีรัตน์ สายัณห์รุจี.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.4 ช638ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: The effects of learning through the method of using technical questions on prathomsuksa 5 students' learning achievement of analytical reading in bannongchumsang (Phatcharasatratnukro) school.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.4 ช638ผ] (2).

หลักการพื้นฐานการสอนระดับประถม = Foundations of primary teaching / เดนิส เฮซ

โดย เฮซ, เดนิส | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.12 ฮ613ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Foundations of primary teaching.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.12 ฮ613ห] (2).

วิธีการเรียนของนักเรียนเรียนดี และวิธีการสอนของครูสอนดี ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และยุวดี กังสดาล

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | ยุวดี กังสดาล.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ631ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: วิธีการเรียนของนักเรียนเรียนดี และวิธีการสอนของครูสอนดี ระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ว] (1).

รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนในระดับประถมศึกษา / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

โดย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส363ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส363ร.] (1).

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

เลขเรียกหนังสือ: 372 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 น927] (1).

รายงานการประเมินผลวันประถมศึกษาแห่งชาติ 2527 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ก463ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ก463ร] (1).

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การฝึกกลุ่มสัมพันธ์และการรับรู้สำหรับครูจากสถาบันฝึกหัดครูระดับประถมศึกษา 2517-2521 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 153.152 จ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การฝึกกลุ่มสัมพันธ์และการรับรู้สำหรับครูจากสถาบันฝึกหัดครูระดับประถมศึกษา 2517-2521.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.152 จ275ก] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ปีการศึกษา 2525 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ปีการศึกษา 2525.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก445ก] (1).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0785 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

การประเมินผลการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 375.006 ศ615ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375.006 ศ615ก] (2).

สรุปรายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก463ก] (3).

ปริญญานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร / จินดารัตน์ ศรีศุภกาญจน์

โดย จินดารัตน์ ศรีศุภกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.42 จ633ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535ชื่อเรื่องอื่น: สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.42 จ633ส] (1).

ผลของการนำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ที่มีต่อความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ปริญญานิพนธ์ / คนึงรัตน์ ลาโพธิ์

โดย คนึงรัตน์ ลาโพธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.89 ค362ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.89 ค362ผ] (1).

ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก = A study on basic science process for primary school students in Phitsanulok province / สมพร ภู่เจริญ

โดย สมพร ภู่เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 507 ส444ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535ชื่อเรื่องอื่น: A study on basic science process for primary school students in Phitsanulok province | การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 507 ส444ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th