ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 504 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าที่สอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ก463ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าที่สอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ก463ก.] (3).

โครงการวิเคราะห์ และพัฒนากลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย เรื่อง การศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 ก445ก] (1).

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาษาไทย / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 ก636 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 ก636] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 เมื่อเทียบกับหลักสูตร / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.8 ก463ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2511ชื่อเรื่องอื่น: ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 เมื่อเทียบกับหลักสูตร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.8 ก463ผ] (1).

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ส] (5).

ช่วยครูฝึกประชาธิปไตยให้แก่เด็ก / ทิศนา แขมมณี

โดย ทิศนา แขมมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1395 ท511ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1395 ท511ช] (3).

การสอนแบบ โครงงานวิทยาศาสตร์ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / วิมลศรี สุวรรณรัตน์

โดย วิมลศรี สุวรรณรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ว673ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ว673ก] (2).

การสอนแบบ "การมีส่วนร่วมระบบนิเวศน์ในแปลงผัก " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อุทัย มงคลสิน

โดย อุทัย มงคลสิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ821ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ821ก] (1).

การนำมาตรฐานสู่โรงเรียนและห้องเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 กน456 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545-สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 กน456] (2).

โครงงานกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

เลขเรียกหนังสือ: 372.6521 ค962 (1) ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6521 ค962 (1)] (2).

โครงงานกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

เลขเรียกหนังสือ: 372.6521 ค962 (2) ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6521 ค962 (2)] (2).

โครงงานกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ค962 (2) ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ค962 (2)] (2).

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / เรียบเรียงโดย สำลี รักสุทธี, สมพร ไชยพิศ

โดย สำลี รักสุทธี | สมพร ไชยพิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ส713ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ส713ต] (2).

ชุดกิจกรรมสำหรับครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุนีย์ เหมะประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ชว613 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ชว613] (2).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น / ดุษฎี มัชฌิมาภิโร

โดย ดุษฎี มัชฌิมาภิโร.

เลขเรียกหนังสือ: 375 ด731อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น.สถานะ: No items available Special Status (1).

รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา : วิทยานิพนธ์ / พนิดา เชื้อใหญ่

โดย พนิดา เชื้อใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.7 พ199ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรสงคราม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.7 พ199ร] (1).

เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) / ประไพ ฤายศ

โดย ประไพ ฤายศ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.8 ป335อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2560?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.8 ป335อ] (1).

รายงานการวิจัยกิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 / บุญทวี อรุณมาศ, ณัฎธิดา แดงใหญ่

โดย บุญทวี อรุณมาศ | ณัฎธิดา แดงใหญ่ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371 บ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2552ชื่อเรื่องอื่น: กิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371 บ463ก] (1).

การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการฝึกหัดครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามความต้องการของชุมชนในเขตรับผิดชอบของวิทยาลัยครูอุตรลดิตถ์ / ไขศรี สุรสิทธิ์

โดย ไขศรี สุรสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ข961ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุตรดิตถ์ : วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ข961ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 / วิชิต ประสบปลื้ม

โดย วิชิต ประสบปลื้ม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ว549ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2530ชื่อเรื่องอื่น: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ว549ผ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th