ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 504 จากทั้งหมด 80849 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สาเหตุความขัดแย้ง และวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Sources of Conflicts and Conflict Management Styles of the Primary School Principals under the Phetchaburi Primary Education Office / กระจ่าง ขันธะกาด

โดย กระจ่าง ขันธะกาด.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544 ชื่อเรื่องอื่น: Sources of Conflicts and Conflict Management Styles of the Primary School Principals under the Phetchaburi Primary Education Office.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.1 ก213ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่ออัตราการมาเรียนของนักเรียนประถมศึกษา / รังสรรค์ ทิมพันธุ์พงษ์

โดย รังสรรค์ ทิมพันธุ์พงษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พลับบลิชชิ่ง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่ออัตราการมาเรียนของนักเรียนประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372 ร314ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2538 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2539ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2538.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.1 ส636ก] (2).

ทีมงานและโครงการเด่นสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัศรีสะเกษ : สู่การปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

โดย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ศรีสะเกษ ; สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ, [2545?] สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.12 ส691ท] (1).

แผนการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

โดย การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สาส์นเพชร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก490ผ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.1 ส837ค] (1).

การสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา / สนองชาติ เศรษฐศิโรตม์

โดย สนองชาติ เศรษฐศิโรตม์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส194ก] (1).

รายงานสวยของน้องแป้ง : การใช้โปรแกรม Microsoft word / สงกรานต์ แหยมแก้ว, บรรณาธิการ

โดย สงกรานต์ แหยมแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ร451] (3).

2001 สมองกลอัจฉริยะ / สงกรานต์ แหยมแก้ว, บรรณาธิการ

โดย สงกรานต์ แหยมแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ส473] (3).

หน้าต่างมหัศจรรย์ วินโดวส์ 98 : การใช้งานโปรแกรม Windoes 98 / สงกรานต์ แหยมแก้ว, บรรณาธิการ

โดย สงกรานต์ แหยมแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ห155] (3).

การสอนแบบ การเรียนรู้จากสภาพจริง : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / นัยนา ฤกษ์ดี

โดย นัยนา ฤกษ์ดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 น435ก] (2).

การสอนแบบ โครงงาน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุรีย์ ศรีภา

โดย สุรีย์ ศรีภา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส867ก] (2).

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 1-2 (ป.1-ป.6) / อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

โดย อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยต์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.65 อ664ค] (2).

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 / ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง

โดย ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.7 ณ361ผ] (2).

การประถมศึกษาราชบุรี 2530 / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

โดย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี | สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.1 ส636ก] (1).

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.21 ก446] (1).

การพัฒนารูปแบบเวลาว่างศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น / [ผู้วิจัย ประพัฒน์ ลักษณพิสุททธิ์, ภูฟ้า เสวกพันธ์]

โดย ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ | กรมพลศึกษา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 371.2 ป315ก] (1).

การสอนภาษาไทยแก่เด็กประถมศึกษา / สนิท สัตโยภาส

โดย สนิท สัตโยภาส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส213ก] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th