ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 263 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แผนการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

โดย การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก490ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สาส์นเพชร, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก490ผ] (1).

การประถมศึกษาในชนบทไทย / ปรัชญา เวสารัชช์

โดย ปรัชญา เวสารัชช์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.9593 ป431ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาบัยธรรมศาสตร์, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.9593 ป431ก] (1).

เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2537 / สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา

โดย คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 ค124ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 ค124ก] (1).

ศิลปปฎิบัติชั้นประถม / กุศล สุจรรยา

โดย กุศล สุจรรยา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.307 ก729ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2502สถานะ: No items available Special Status (1).

คู่มือประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 370.152 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.152 ศ615ค] (1).

คู่มือการสร้างเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวินัย ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

เขียนอย่างไรจึงจะเก่ง / ศิรินพรัตน์ พิชานสมบัติ

โดย ศิรินพรัตน์ พิชานสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9191 ศ445ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9191 ศ445ข] (1).

วิธีสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวหลักสูตรใหม่ / ชูศรี สนิทประชากร

โดย ชูศรี สนิทประชากร.

เลขเรียกหนังสือ: 372.07 ช586ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อำนวยศิลป์, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.07 ช586ว] (1).

ครูเพชรยอดมงกุฏ / สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โดย สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2543?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส691ค] (1).

หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา / ดวงเดือน เทศวานิช

โดย ดวงเดือน เทศวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ด175ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูพระนคร, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ด175ห] (1).

ปฐมวัยศึกษาหลักสูตรและแนวปฎิบัติ / หรรษา นิลวิเชียร

โดย หรรษา นิลวิเชียร.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 ห268ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปัตตานี : วิทยบริการ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 ห268ป] (1).

หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา / วิชัย ราษฎร์ศิริ

โดย วิชัย ราษฎร์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ว539ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ว539ห] (1).

หลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก169หก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก169หก] (1).

สาธิตศึกษา / ทิพพดี อ่องแสงคุณ, บรรณาธิการ

โดย ทิพพดี อ่องแสงคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.04 ส636 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.04 ส636] (1).

แผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วัชรพงษ์ โกมุทธรรมวิบูลย์...[และคนอื่นๆ]

โดย วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: บ ผ832 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ผ832] (1).

คู่มือการปฏิบัติกิจกรรม และการทดลองการสอนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 1 / กรมสามัญศึกษา

โดย กรมสามัญศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.307 ก445ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2515สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.307 ก445ค] (1).

คู่มือการปฏิบัติกิจกรรมและการทดลองการสอนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 1 / กรมสามัญศึกษา

โดย กรมสามัญศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.307 ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2508สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.307 ก445ค] (1).

คู่มือนิเทศการศึกษา วิชาสังคมศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย / กรมสามัญศึกษา

โดย กรมสามัญศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.8307 ก445ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2515สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.8307 ก445ค] (1).

หลักสูตรประถมศึกษา / จำรัส มีกุศล

โดย จำรัส มีกุศล.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 จ365ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2543?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 จ365ห] (1).

การประถมศึกษา / กานต์ กุณาศล

โดย กานต์ กุณาศล.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ก431ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ก431ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th