ผลการค้นหาของคุณมี 95 จากทั้งหมด 80852 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการเรียนรู้จากหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการเรียนรู้จากหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.4 ก445ก] (2).

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) : วิทยานิพนธ์ = The effects of learning through the method of using technical questions on prathomsuksa 5 students' learning achievement of analytical reading in bannongchumsang (Phatcharasatratnukro) school / ชุลีรัตน์ สายัณห์รุจี

โดย ชุลีรัตน์ สายัณห์รุจี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: The effects of learning through the method of using technical questions on prathomsuksa 5 students' learning achievement of analytical reading in bannongchumsang (Phatcharasatratnukro) school.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 372.4 ช638ผ] (2).

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Sleep and get up / สมทรง แสงแก้ว

โดย สมทรง แสงแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2539ชื่อเรื่องอื่น: Sleep and get up.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ส251ห] (1).

ผลของการฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ที่มีต่อทักษะการอ่านคำศัพท์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 : วิทยานิพนธ์ = The Effects of English vocabulary pronunciation practice using phonics method on the vocabulary reading skill of the third year preschoolers / นัทมน วิบูลศิลป์โสภณ

โดย นัทมน วิบูลศิลป์โสภณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: The Effects of English vocabulary pronunciation practice using phonics method on the vocabulary reading skill of the third year preschoolers.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 372.4 น398ผ 2557] (2).

ดอกรักสัตว์แสนรู้ / กรมวิชการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ด] (1).

สนุกกับการขยายพันธุ์พืช / เอี่ยม จุ้ยประเสริฐ

โดย เอี่ยม จุ้ยประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ อ927ส] (3).

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ = เรื่อง We are different / เกริก ยุ้นพันธ์

โดย เกริก ยุ้นพันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540ชื่อเรื่องอื่น: We are different.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก763ห] (1).

หัดอ่าน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เวียงจันทร์ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.9191 ห657] (1).

แบบสอนอ่านภาษาไทย ตอนที่ 2 เรื่องเราขยันเรียน ชั้นประถมปีที่ 1 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2517ชื่อเรื่องอื่น: เราขยันเรียน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463บ] (1).

แบบฝึกเพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงตัวสะกดไม่ชัดเจน / สนิท สัตโยภาส

โดย สนิท สัตโยภาส | ถวัลย์ มาศจรัส [บรรณาธิการ].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.4 ส214บ 2555] (3).

หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง จำนวนชวนคิด. / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ห] (2).

หมู และ กระต่าย / เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ; พินิจ สุขะสันต์, ผู้วาดภาพ

โดย เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ | พินิจ สุขะสันต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุมวิชาการ, 2535สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกันภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 = ความหวังของสันติ / วินัย รอดจ่าย

โดย วินัย รอดจ่าย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2536ชื่อเรื่องอื่น: ความหวังของสันติ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ว619ห] (2).

ข้ามศตวรรษ / \ c นุกูล กระจาย

โดย นุกูล กระจาย | สมบัติ แตงโม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ น722ข] (3).

รบกับหนู / สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ

โดย สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ | สุมิตรา เทียนตระกูล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ส616ร] (3).

ทนงเที่ยวป่า / สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ

โดย สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ส616ท] (2).

ภัยธรรมชาติ / พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์

โดย พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ พ113ภ] (1).

สดใสกับของชำร่วย / นิราวัช เกตุระหงษ์ และ วนิดา เสาร์โสภณ

โดย นิราวัช เกตุระหงษ์ | วนิดา เสาร์โสภณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ น654ส] (2).

บ้านสุขใจ / สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ

โดย สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ส616บ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th