ผลการค้นหาของคุณมี 85 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสอนแบบ "การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือและการวิจัยในชั้นเรียน" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / บุญเมฆ ภมรสิงห์

โดย บุญเมฆ ภมรสิงห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 บ528ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 บ528ก] (1).

การสอนแบบ "ประสบการณ์ประจำวัน คือ บทเรียนเพื่อชีวิต" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / บัวลอย ผันโพธิ์

โดย บัวลอย ผันโพธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 บ282ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 บ282ก] (2).

การสอนแบบ "กิจกรรมใบงาน โครงงาน และการสร้างองค์ความรู้ " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุเวช ทินบุตร

โดย สุเวช ทินบุตร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส882ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส882ก] (2).

การสอนแบบ "การมีส่วนร่วมระบบนิเวศน์ในแปลงผัก " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อุทัย มงคลสิน

โดย อุทัย มงคลสิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ821ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ821ก] (1).

การสอนแบบ การเรียนแบบร่วมมือตามแนวคิดทฤษฏีการสร้างความรู้ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สมพิศ แสงศิริรักษ์

โดย สมพิศ แสงศิริรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส269ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส269ก] (2).

การสอนแบบ "กระบวนการเรียนรู้" : การสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/ ประนอม เพชรภู่

โดย ประนอม เพชรภู่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ป289ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ป289ก] (1).

การสอนแบบ "ศิลปะสร้างเสริมประสบการณ์สื่อภาษา พัฒนาสู่ทักษะ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ลำดวน พงษ์นิกร

โดย ลำดวน พงษ์นิกร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ล333ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ล333ก] (1).

การสอนแบบ "ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้เป็นกลุ่ม มุ่งเน้นประสบการณ์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชานนท์ เศรษฐแสงศรี

โดย ชานนท์ เศรษฐแสงศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ช521ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ช521ก] (1).

การสอนแบบ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / กุศยา แสงเดช

โดย กุศยา แสงเดช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ก729ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ก729ก] (1).

การสอนแบบ อิสระ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พจนารถ จิตคติ

โดย พจนารถ จิตคติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ173ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ173ก] (1).

การสอนแบบ ซิปปา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง

โดย นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 น415ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 น415ก] (1).

การสอนแบบ การทำงานรับผิดชอบร่วมกันกิจกรรมละครหุ่น : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ฑมลา วัฒนสิน

โดย ฑมลา วัฒนสิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ฑ111ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ฑ111ก] (1).

การสอนแบบ บูรณาการ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / วิภานันท์ หมุกแก้ว

โดย วิภานันท์ หมุกแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ว648ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ว648ก] (1).

การสอนแบบ ปฏิบัติจริงโดยศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด

โดย พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ137ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ137ก] (1).

การสอนแบบ กระบวนการคิด : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / บริบูรณ์ เกษรา

โดย บริบูรณ์ เกษรา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 บ218ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 บ218ก] (1).

การสอนแบบ การพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / มยุรี ทับทิมหิน

โดย มยุรี ทับทิมหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ม198ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ม198ก] (1).

การสอนแบบ "กิจกรรมหลากหลาย " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ศศิธร หาคำ

โดย ศศิธร หาคำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ศ291ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ศ291ก] (1).

การสอนแบบ "การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พนมพร ชาโฮง

โดย พนมพร ชาโฮง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ188ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ188ก] (1).

การสอนแบบ "ซิปปา CIPPA model " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุภาพร สภาพพร

โดย สุภาพร สภาพพร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส838ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส838ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th