ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2812 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ...ที่เน้นความมีวินัยและความเป็นประชาธิปไตย กลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

การศึกษาก่อนวัยเรียน = Pre - School education / นิตยา สุวรรณศรี

โดย นิตยา สุวรรณศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 น578ก 2540 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540ชื่อเรื่องอื่น: Pre - School education.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 น578ก 2540] (2).

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน / ศิริพร หงส์พันธุ์

โดย ศิริพร หงส์พันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ศ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ศ463ก] (1).

ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ : สารนิพนธ์ = Opinions of secofd year vocation certifecate Level student towords intructional affairs in the phetchaburi commercial Eusiness administration school / ระวีวรรณ อยู่สำราญ

โดย ระวีวรรณ อยู่สำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ร275ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545หมายเหตุ: สารนิพนธ์ (กศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: Opinions of secofd year vocation certifecate Level student towords intructional affairs in the phetchaburi commercial Eusiness administration school.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ร275ค] (1).

การศึกษาการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ปริญญานิพนธ์ = The Construction of The Spelling Practice for The Students in Grade 2 at The Demonstration School Srinakharinwirot University Prasarnmit / ศุภมาส ด่านพานิช

โดย ศุภมาส ด่านพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 808 ศ711ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541 ชื่อเรื่องอื่น: The Construction of The Spelling Practice for The Students in Grade 2 at The Demonstration School Srinakharinwirot University Prasarnmit.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808 ศ711ก] (1).

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ส] (5).

วิทยุโรงเรียนคู่มือการสอนวิชาขับร้องและดนตรีชั้นประถมปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2515 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.8707 ก463ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2515สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.8707 ก463ว] (1).

ลักษณะครูสอนวิชาชีพหรือครูสอนกลุ่มการงานที่หน่วยงานผู้ใช้ครูต้องการ / วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

โดย วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง.

เลขเรียกหนังสือ: 375 ว634ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375 ว634ล] (1).

การผลิต การใช้ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน / คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ค122ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ค122ก] (1).

วิธีสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมและมัธยม / นิตยา ประพฤติกิจ

โดย นิตยา ประพฤติกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น577ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 น577ว] (2).

การสอนวิทยาศาาตร์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศร้อน / เจริญ บุญญวัฒน์

โดย เจริญ บุญญวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 507 จ722ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : โรงพิมพ์ส่งเสริมอาชีพสถานศึกษาวิชาช่างพิมพ์, 2505สถานะ: Items available for loan: [Call number: 507 จ722ก] (1).

ทางสายอิสระภาพของการศึกษาไทย / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ335ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ335ท] (2).
Checked out (1).

องค์ประกอบ และหลักการสอนภาษาไทย ในระดับประถมและมัธยมศึกษา / สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

โดย สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส232อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส232อ] (1).

ความคิดเห็นเชิงประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโครงการ กศ.บป. สถาบันราชภัฏนครปฐม / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม

โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.158 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.158 ส691ค] (1).

คู่มือครูสังคมศึกษา = ประเทศของเรา ส.101 ส.102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชัน, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ประเทศของเรา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

รายงานประเมินโครงการเทคนิคการสอนแบบรับภาษาร่วมกับจริยธรรม ปีการศึกษา 2544 = รายงานการวิจัยผลการศึกษาเทคนิคการสอนแบบรับภาษาร่วมกับจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2544 / กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

โดย กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 ก318รผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: ผลการศึกษาเทคนิคการสอนแบบรับภาษาร่วมกับจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2544.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 ก318รผ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th