ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2812 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พลศึกษาสำหรับประถมศึกษา / จรวยพร ธรณินทร์ ( ผู้แปล )

โดย จรวยพร ธรณินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: บ จ153พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ จ153พ] (4).

หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชุด เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง = ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ร่างกายของเรา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ห] (1).

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 402 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุชีพ ปุญญานุภาพ

โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ส763ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524 สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ส763ห] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการเรียนการสอน ของครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี / สำนักวิจัย และคณะ

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ว515ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2541สารสนเทศออนไลน์: [Cover & Contents & Abstract] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ว515ร] (1).

รูปแบบการสอนความเข้าใจในการอ่าน / ประทีป แสงเปี่ยมสุข

โดย ประทีป แสงเปี่ยมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ป277ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ป277ป] (1).

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2525-2528 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โดย ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,สถาบัน.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ส114ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ส114ร] (1).

คู่มือการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี เครื่องมือวัด...กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก445ค] (1).

แบบเรียนภาษาอังกฤษ= English grammar drills for Thai students book II ชั้นประถมปีที่ 6 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513ชื่อเรื่องอื่น: English grammar drills for Thai students book III.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463บ] (1).

สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย / พรทิพย์ วินโกมินทร์

โดย พรทิพย์ วินโกมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 พ239ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 พ239ส] (1).

พฤติกรรมการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 2 / เกษมศรี เสมา

โดย เกษมศรี เสมา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ก754พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โปรแกรมการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ก754พ] (1).

การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค / เครือวัลย์ ชัชกุล

โดย เครือวัลย์ ชัชกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 ค759ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.834 ค759ก] (1).

ช่วยครูฝึกประชาธิปไตยให้แก่เด็ก / ทิศนา แขมมณี

โดย ทิศนา แขมมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1395 ท511ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1395 ท511ช] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th