ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2812 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสอนแบบ "กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดรรชนี ใจดี

โดย ดรรชนี ใจดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ด131ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ด131ก] (1).

การสอนแบบ "เรียนปนเล่น" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / เพลินจิต คนขยัน

โดย เพลินจิต คนขยัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ924ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ924ก] (1).

การสอนแบบ "การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อริยา กีรติชีวัน

โดย อริยา กีรติชีวัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ398ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ398ก] (1).

การสอนแบบ "แผนภูมิกิ่งไม้" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดรุณา พ่วงพิศ

โดย ดรุณา พ่วงพิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ด134ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ด134ก] (1).

การสอนแบบ "การสอนให้คิดโดยใช้สถานการณ์ชีวิตจริง" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุดาาวรรณ ศุภเกษร

โดย สุดาวรรณ ศุภเกษร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส769ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส769ก] (1).

การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พรรัตน์ วงค์ปัน

โดย พรรัตน์ วงค์ปัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ275ก] (1).

การสอนแบบ "การเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สิริมา กลิ่นกุหลาบ

โดย สิริมา กลิ่นกุหลาบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส732ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส732ก] (1).

การสอนแบบ "ค้นคว้าสรุปตามจุดประสงค์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / วิสุทธิ์ เวียงสมุทร

โดย วิสุทธิ์ เวียงสมุทร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ว794ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ว794ก] (1).

การสอนแบบ "การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือและการวิจัยในชั้นเรียน" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / บุญเมฆ ภมรสิงห์

โดย บุญเมฆ ภมรสิงห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 บ528ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 บ528ก] (1).

การสอนแบบ "ประสบการณ์ประจำวัน คือ บทเรียนเพื่อชีวิต" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / บัวลอย ผันโพธิ์

โดย บัวลอย ผันโพธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 บ282ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 บ282ก] (2).

การสอนแบบ "การมีส่วนร่วมระบบนิเวศน์ในแปลงผัก " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อุทัย มงคลสิน

โดย อุทัย มงคลสิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ821ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ821ก] (1).

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับมัธยมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

เลขเรียกหนังสือ: 373.222 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.222 น927] (1).

โครงงานกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

เลขเรียกหนังสือ: 372.6521 ค962 (1) ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6521 ค962 (1)] (2).

โครงงานกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

เลขเรียกหนังสือ: 372.6521 ค962 (2) ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6521 ค962 (2)] (2).

โครงงานกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษาตอนต้น / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ค962 (1) ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ค962 (1)] (2).

โครงงานกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ค962 (2) ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ค962 (2)] (2).

เทคนิคการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม / โรม วงศ์ประเสริฐ

โดย โรม วงศ์ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ร941ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ร941ท] (2).

ผู้เรียนเป็นสำคัญและการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ / ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง, วัชรินทร์ เสถียรยานนท์, วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์

โดย ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง | วัชรินทร์ เสถียรยานนท์ | วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ณ361ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ณ361ผ] (2).

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / เรียบเรียงโดย สำลี รักสุทธี, สมพร ไชยพิศ

โดย สำลี รักสุทธี | สมพร ไชยพิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ส713ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ส713ต] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th