ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2810 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สาระเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) : รายงานการศึกษาคุณภาพบทเรียนบนเว็บ / รุ่งรัตน์ นภาคณาพร ... [และคนอื่น ๆ ]

โดย รุ่งรัตน์ นภาคณาพร | สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.334 ส676 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2548ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการศึกษาคุณภาพบทเรียนบนเว็บ : สาระเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.334 ส676] (1).

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (ด้านร่างกาย) / ไพเราะ พุ่มมั่น

โดย ไพเราะ พุ่มมั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 371.393 พ991ก 2548 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.393 พ991ก 2548] (2).
Checked out (1).

ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = The effect of using thai folk plays activities on the preschoolers' basic mathematical skill / ดวงพร สุขธิติพัฒน์

โดย ดวงพร สุขธิติพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.7 ด211ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The Effect of using thai folk plays activities on the preschoolers' basic mathematical skill.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.7 ด211ผ] (3).

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านและการคิด / สุกัญญา ศรีสืบสาย

โดย สุกัญญา ศรีสืบสาย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส739ก 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส739ก 2557] (2).
Checked out (1).

การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / จัดทำโดย คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โดย คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 กง446 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 กง446] (1).

การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบบูรณาการ / นิธินาถ อุดมสันต์

โดย นิธินาถ อุดมสันต์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 น614ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 น614ก] (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วาดเส้น / ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์

โดย ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์.

เลขเรียกหนังสือ: 740 ท151อ 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558ชื่อเรื่องอื่น: วาดเส้น.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 740 ท151อ 2558] (1).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนสัทอักษรภาษาจีนกลาง : วิทยานิพนธ์ = Computer technology for teaching mandarin phonetic / จีรนันท์ อังคตรีรัตน์

โดย จีรนันท์ อังคตรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.334 จ554ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technology for teaching mandarin phonetic.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.334 จ554ท] (4).

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : วิทยานิพนธ์ = The construction of computer instruction package for development system electronic commerce / พงศ์เทพ ดงอุเทน

โดย พงศ์เทพ ดงอุเทน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.334 พ124ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The construction of computer instruction package for development system electronic commerce.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.334 พ124ก 2549] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่อง ดนตรี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 : วิทยานิพนธ์ = The development of computer instruction package on teaching musical for second level students / เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

โดย เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.87 ส942ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instruction package on teaching musical for second level students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.87 ส942ก 2550] (1).

ผลการสอนโดยใช้มุขตลกเป็นสื่อที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The effect instruction with funny jokes on the achievement of learning english of grade 9 students at yothinburana phetchaburi school / มนตรี รูปิยะเวช

โดย มนตรี รูปิยะเวช.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.3 ม152ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The effect instruction with funny jokes on the achievement of learning english of grade 9 students at yothinburana phetchaburi school.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.3 ม152ผ] (2).

ผลของการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤาและความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : วิทยานิพนธ์ = The result of participatory learning concept on english learning achievement and group working ability of prathomsuksa 6 students / ภัทธรวดี สีสด

โดย ภัทธรวดี สีสด.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.102 ภ353ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: The result of participatory learning concept on english learning achievement and group working ability of prathomsuksa 6 students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.102 ภ353ผ] (2).

การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ด้วยตนเอง / Ricky, Lowes, Francesca Target, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี,ผู้แปล

โดย โลวส์, ริกกี | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี [ผู้แปล].

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 ล966ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 ล966ก] (3).

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการ เรื่องการจัดรายการอาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ / ลิ้นจี่ บุญประเสริฐ

โดย ลิ้นจี่ บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.1 ล436ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.1 ล436ผ] (2).

การสอนภาษาไทยแก่เด็กประถมศึกษา / สนิท สัตโยภาส

โดย สนิท สัตโยภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส213ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส213ก] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th