ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2812 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว / ไพเราะ พุ่มมั่น

โดย ไพเราะ พุ่มมั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 371.393 พ991ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.393 พ991ก] (1).

รายงานการวิจัยกิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 / บุญทวี อรุณมาศ, ณัฎธิดา แดงใหญ่

โดย บุญทวี อรุณมาศ | ณัฎธิดา แดงใหญ่ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371 บ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2552ชื่อเรื่องอื่น: กิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371 บ463ก] (1).

สบายตา โมเดล : รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา = Sbitha model / ฆนัท ธาตุทอง

โดย ฆนัท ธาตุทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 378.01 ฆ219ส 2555 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา | Sbitha mode.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.01 ฆ219ส 2555] (3).

รายวิชาการเขียนภาพทิวทัศน์ / ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์

โดย ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์.

เลขเรียกหนังสือ: 750 ท151ร 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนภาพทิวทัศน์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 750 ท151ร 2557] (1).

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี Storyline / อรรถพล อนันตวรสกุล,บรรณาธิการ

โดย อรรถพล อนันตวรสกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก446 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก446] (1).

ทักษะพื้นฐานของการผลิตสื่อการสอน / วรรณา เจียมทะวงษ์

โดย วรรณา เจียมทะวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 ว267ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 ว267ท] (2).

คู่มือสร้างสื่อการสอน / วัฒนะ จูฑะวิภาต

โดย วัฒนะ จูฑะวิภาต.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ว633ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ว633ค] (1).
Special Status (2).

นวัตรกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย วิชาการ, กรม.

เลขเรียกหนังสือ: 507 ว546น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 507 ว546น] (1).

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 507 ก463ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 507 ก463ว] (1).

วิทยุโรงเรียน = คู่มือการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ว] (1).

แนวคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย / จิรศักดิ์ กนกอุดม, พรพิมล ผลวัฒนะ

โดย จิรศักดิ์ กนกอุดม | พรพิมล ผลวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.36 จ513น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เบ็นพับลิชชิ่ง, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.36 จ513น] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี : วิทยานิพนธ์ = The development of computer instruction package on OpAmp and Linear IC's / สุริยัน บุพศิริ

โดย สุริยัน บุพศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 621.395 ส866ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instruction package on OpAmp and Linear IC's.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 621.395 ส866ก 2549] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชั่น : วิทยานิพนธ์ = The development of computer instruction package on the mathematics of functions / อดิศร แสงส่องฟ้า

โดย อดิศร แสงส่องฟ้า.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 511.326 อ128ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instruction package on the mathematics of functions.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 511.326 อ128ก 2550] (1).

โครงงานภาษาอังกฤษ = Creative english project / เบญญาภา โสภณ

โดย เบญญาภา โสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 บ799ค 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Creative english project.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 บ799ค 2557] (3).

โครงงานคณิตศาสตร์ / ดอกเตอร์แมทธิว...[และคณะ]

โดย ดอกเตอร์แมทธิว.

เลขเรียกหนังสือ: 371.36 ค962 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.36 ค962 2557] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th