ผลการค้นหาของคุณมี 57 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เอกสารการสอนชุดวิชา การสอนกลุ่มทักษะ 1 (ภาษาไทย) = Teaching Thai language in elementary schools มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ทวีรัสมิ์ ธนาคม

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ม565อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529ชื่อเรื่องอื่น: Teaching Thai language in elementary schools | การสอนกลุ่มทักษะ 1 (ภาษาไทย).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ม565อ] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา การสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ = Teaching working experience in elementary schools / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 372.8 ม565อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530ชื่อเรื่องอื่น: การสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ | Teaching working experience in elementary schools.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.8 ม565อ] (4).

เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ = English for computer users / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 อ884 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ | ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ | English for computer users.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 อ884] (3).

เอกสารการสอนชุดวิชา การเรียนการสอนสุขภาพอนามัย = Teaching – learning in health / หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 613 ออ884 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539ชื่อเรื่องอื่น: การเรียนการสอนสุขภาพอนามัย | Teaching – learning in health.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613 ออ884] (4).

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ม565อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ม565อ] (1).

แนวการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565น] (1).

แบบฝึกหัดปฏิบัติชุดวิชา การสอนกลุ่มทักษะ 1 ( ภาษาไทย ) = Teaching thai language in elementary schools มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ม565บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ม565บ] (1).

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสอนประถมศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ม565อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ม565อ] (6).

ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Instructional technology and communication / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33072 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33072 ม565ป] (8).

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ = Professional experiences in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อศ884 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 30ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550ชื่อเรื่องอื่น: Professional experiences in education | ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อศ884] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ม565อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.สถานะ: No items available Special Status (1).

แนวการศึกษาวิชา สัมมนาการวิจัย และทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33072 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536ชื่อเรื่องอื่น: สัมมนาการวิจัยและ ทฤษฏีทางเทคโนโลยี และ สื่อสารการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33072 ม565น] (2).

แบบฝึกปฏบัติชุดวิชา โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน = Community Nutrition / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 641.07 ม565บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 641.07 ม565บ] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 641.07 ม565อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527ชื่อเรื่องอื่น: โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 641.07 ม565อ] (3).

แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่ายที่ 1-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ม565บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ม565บ] (1).

เอกสารการสอนชุดวิชาระบบการเรียนการสอน / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ม565อ 2544 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544ชื่อเรื่องอื่น: ระบบการเรียนการสอน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ม565อ 2544] (2).

การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ = Non-formal educational media development and application / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 ก494 2556 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556ชื่อเรื่องอื่น: เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ | Non-formal educational media development and application.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 ก494 2556] (1).

เอกสารการสอนชุดวิชา การสอนภาษาไทย / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ม565อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2525ชื่อเรื่องอื่น: การสอนภาษาไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ม565อ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th