ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 23 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สื่อการสอน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ศ615ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ศ615ส] (1).

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง.

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ศ615ค] (1).

หลักสูตรแนะแนวการสอนวิชาเอกสหกรณ์ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 334 ศ615ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334 ศ615ห] (1).

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ศ615ค] (1).

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการเรียนรู้ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ศ615ค] (1).

คู่มือการสอนหมวดศิลปศึกษา วิชาทัศนศิลปศึกษา ( ศ 205 และ ศ206 ) / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 707 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 707 ศ615ค] (2).

จากหลักสูตร...สู่แผนการสอน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ก615จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าวม, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ก615จ] (3).

การวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ดนตรีและนาฎศิลป์ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 ศ615ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 ศ615ก] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาด้านการปลูกฝังจริยธรรม ในห้องเรียน / กระทรวงศึกษาธิการ.

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 373.11 ศ615พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2523ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาด้านการปลูกฝังจริยธรรม ในห้องเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.11 ศ615พ] (1).

คู่มือการสอนสังคมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 307 ศ615ค] (5).

รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 373.79 ศ615ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.79 ศ615ร] (5).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.11 ศ615ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.11 ศ615ก] (1).

แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 375.0084 ศ615ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375.0084 ศ615ผ] (3).

คู่มือสำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนศิลปศึกษา ศ101-102 ศิลปะกับชีวิต 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: บ ศ615ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ศ615ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th