ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 690 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

การพัฒนาชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ในสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : รายงานการวิจัย / สหชาติ เหล็กชาย

โดย สหชาติ เหล็กชาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.819 ก276 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.819 ก276] (1).

รายงานการวิจัยกิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 / บุญทวี อรุณมาศ, ณัฎธิดา แดงใหญ่

โดย บุญทวี อรุณมาศ | ณัฎธิดา แดงใหญ่ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371 บ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2552ชื่อเรื่องอื่น: กิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371 บ463ก] (1).

การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา / เชิญ สามารถ

โดย เชิญ สามารถ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ช745ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ช745ก] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี : วิทยานิพนธ์ = The development of computer instruction package on OpAmp and Linear IC's / สุริยัน บุพศิริ

โดย สุริยัน บุพศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 621.395 ส866ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instruction package on OpAmp and Linear IC's.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 621.395 ส866ก 2549] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชั่น : วิทยานิพนธ์ = The development of computer instruction package on the mathematics of functions / อดิศร แสงส่องฟ้า

โดย อดิศร แสงส่องฟ้า.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 511.326 อ128ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instruction package on the mathematics of functions.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 511.326 อ128ก 2550] (1).

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : วิทยานิพนธ์ = The construction of computer instruction package for development system electronic commerce / พงศ์เทพ ดงอุเทน

โดย พงศ์เทพ ดงอุเทน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.334 พ124ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The construction of computer instruction package for development system electronic commerce.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.334 พ124ก 2549] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่อง ดนตรี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 : วิทยานิพนธ์ = The development of computer instruction package on teaching musical for second level students / เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

โดย เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.87 ส942ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instruction package on teaching musical for second level students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.87 ส942ก 2550] (1).

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชาชีพครู ในวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร : ปริญญานิพนธ์ / ยุพา บุษษะ

โดย ยุพา บุษษะ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.14 ย425ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.14 ย425ก] (1).

ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / พยุงศักดิ์ สนเทศ

โดย พยุงศักดิ์ สนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ221ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ221ค] (1).

ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = The effect of using thai folk plays activities on the preschoolers' basic mathematical skill / ดวงพร สุขธิติพัฒน์

โดย ดวงพร สุขธิติพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.7 ด211ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The Effect of using thai folk plays activities on the preschoolers' basic mathematical skill.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.7 ด211ผ] (3).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนสัทอักษรภาษาจีนกลาง : วิทยานิพนธ์ = Computer technology for teaching mandarin phonetic / จีรนันท์ อังคตรีรัตน์

โดย จีรนันท์ อังคตรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.334 จ554ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technology for teaching mandarin phonetic.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.334 จ554ท] (4).

ผลของการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤาและความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : วิทยานิพนธ์ = The result of participatory learning concept on english learning achievement and group working ability of prathomsuksa 6 students / ภัทธรวดี สีสด

โดย ภัทธรวดี สีสด.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.102 ภ353ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: The result of participatory learning concept on english learning achievement and group working ability of prathomsuksa 6 students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.102 ภ353ผ] (2).

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการ เรื่องการจัดรายการอาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ / ลิ้นจี่ บุญประเสริฐ

โดย ลิ้นจี่ บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.1 ล436ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.1 ล436ผ] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนดีระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ / สถาบันราชภัฏนครราชสีมา สำนักวิจัย และภาควิชาหลักสูตรและการสอน

โดย ราชภัฏนครราชสีมา, สถาบัน สำนักวิจัย และภาควิชาหลักสูตรและการสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ร425ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนดีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ร425ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.334 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.334 ก344รก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. ของวิทยาลัยครูในสหวิทยาลัยทวารวดี ปีการศึกษา 2535 / สหวิทยาลัยทวารวดี

โดย สหวิทยาลัยทวารวดี.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1 ส462ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. ของวิทยาลัยครูในสหวิทยาลัยทวารวดี ปีการศึกษา 2535.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรรานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.1 ส462ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th