ผลการค้นหาของคุณมี 139 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การออกแบบผลิตและพัฒนา e-Learning / ศยามน อินสะอาด ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศยามน อินสะอาด.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : โครงการ SUTe-Training โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3344678 ก528] (2).

โรงเรียนคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา / สายฤดี วรกิจโภคาทร ... [และคนอื่นๆ]

โดย สายฤดี วรกิจโภคาทร | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: คธ 370.114 ร925 2554] (3).

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย / วัชรพล วิบูลยศริน

โดย วัชรพล วิบูลยศริน.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91078 ว378น] (3).

วิถีแห่งกิจกรรม คุณธรรมก่อเกิด / สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ | ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน), 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: คธ 170 ว577] (3).

ภาษาอังกฤษร้ายสาระ 2.0.1 / มารพิณ

โดย มารพิณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บุ๊ค คาเฟ่, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.2 ม464ภ 2557] (4).

ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 56 = Teach like your hair's on fire : methods and madness inside room 56 / เขียนโดย เรฟ เอสควิท ; ผู้แปล กรรณิการ์ พรมเสาร์.

โดย เอสควิท, เรฟ | กรรณิการ์ พรมเสาร์ [ผู้แปล.] | Esquith, Rafe.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Teach like your hair's on fire : methods and madness inside room 56.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.1 อ916ค 2557] (3).

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย / วัชรพล วิบูลยศริน

โดย วัชรพล วิบูลยศริน.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91078 ว378น 2557] (1).

สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก อ่านได้ อ่านคล่อง อ่านเป็น เขียนได้ เขียนคล่อง และเขียนเป็น / สำลี รักสุทธี

โดย สำลี รักสุทธี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส713ส 2557] (1).

การแปลงงานวิจัยนโยบายสาธารณะสู่กรณีศึกษาสำหรับการสอนในระดับอุดมศึกษา = The conversion of public policy research to case study for teaching in higher education level / ธันยวัฒน์ รัตนสัค และ พจนา พิชิตปัจจา

โดย ธันยวัฒน์ รัตนสัค | พจนา พิชิตปัจจา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557ชื่อเรื่องอื่น: The conversion of public policy research to case study for teaching in higher education level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 320.6 ธ469ก 2557] (1).

เอกสารประกอบการสอนการแปลงงานวิจัยนโยบายสาธารณะสู่กรณีศึกษาสำหรับการสอนในระดับอุดมศึกษา = Teaching note the conversion of public policy research to case study for teaching in higher education level / ธันยวัฒน์ รัตนสัค และ พจนา พิชิตปัจจา

โดย ธันยวัฒน์ รัตนสัค | พจนา พิชิตปัจจา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Teaching note the conversion of public policy research to case study for teaching in higher education level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 320.6 ธ469อ 2557] (1).

บันไดดนตรี ที่บ้านอุ่นรัก / ไหมลี

โดย ไหมลี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.94 ห952บ 2558] (3).

เทคนิคการสอนสำหรับครู = Teaching techniques for teachers / ฉันทนา วิริยเวชกุล

โดย ฉันทนา วิริยเวชกุล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559ชื่อเรื่องอื่น: Teaching techniques for teachers.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.102 ฉ254ท 2559] (3).

การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่... เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / ผู้เรียบเรียง สุคนธ์ สินธพานนท์

โดย สุคนธ์ สินธพานนท์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2558สามารถยืมได้: No items available Checked out (3).

การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ

โดย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.86 ย127ก 2560] (1).

เพลงเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย / จันจิรา หาวิชา

โดย จันจิรา หาวิชา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คณะครุศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91007 จ238พ 2561] (1).

รายงานประจำปี 25.. / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายงานประจำปี สสวท | รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 606 ส181ร] (2).

การสอนซ่อมเสริม : เติมเต็มศักยภาพผู้เรียน / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

โดย ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.102 ช432ก 2557] (3).

การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์

โดย ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.0071 ธ743ก 2557] (2). Checked out (1).

สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (PBL - CAR) / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข

โดย พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ | พเยาว์ ยินดีสุข [ผู้แต่งร่วม].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.36 พ721ส 2559] (3).

สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แนวทางสร้างคนไทย 4.0 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข

โดย พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ | พเยาว์ ยินดีสุข [ผู้แต่งร่วม].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.36 พ721ส 2560] (2). Checked out (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th