ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1433 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว / ไพเราะ พุ่มมั่น

โดย ไพเราะ พุ่มมั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 371.393 พ991ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.393 พ991ก] (1).

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (ด้านร่างกาย) / ไพเราะ พุ่มมั่น

โดย ไพเราะ พุ่มมั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 371.393 พ991ก 2548 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.393 พ991ก 2548] (3).

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านและการคิด / สุกัญญา ศรีสืบสาย

โดย สุกัญญา ศรีสืบสาย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส739ก 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส739ก 2557] (2).
Checked out (1).

สบายตา โมเดล : รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา = Sbitha model / ฆนัท ธาตุทอง

โดย ฆนัท ธาตุทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 378.01 ฆ219ส 2555 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา | Sbitha mode.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.01 ฆ219ส 2555] (3).

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี Storyline / อรรถพล อนันตวรสกุล,บรรณาธิการ

โดย อรรถพล อนันตวรสกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก446 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก446] (1).

เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ / ชาตรี สำราญ

โดย ชาตรี สำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ช514ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ช514ด] (1).

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน / ศิริพร หงส์พันธุ์

โดย ศิริพร หงส์พันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ศ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ศ463ก] (1).

ทักษะพื้นฐานของการผลิตสื่อการสอน / วรรณา เจียมทะวงษ์

โดย วรรณา เจียมทะวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 ว267ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 ว267ท] (2).

คู่มือสร้างสื่อการสอน / วัฒนะ จูฑะวิภาต

โดย วัฒนะ จูฑะวิภาต.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ว633ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ว633ค] (1).
Special Status (2).

องค์ประกอบ และหลักการสอนภาษาไทย ในระดับประถมและมัธยมศึกษา / สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

โดย สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส232อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส232อ] (1).

คู่มือครูสังคมศึกษา = ประเทศของเรา ส.101 ส.102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชัน, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ประเทศของเรา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

วิทยุโรงเรียน = คู่มือการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ว] (1).

คู่มือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค 311 และ ค 321 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 331 = ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2529ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา / วรรณี ธรรมโชติ

โดย วรรณี ธรรมโชติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ว271ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ว271ค] (1).

รูปแบบการสอนความเข้าใจในการอ่าน / ประทีป แสงเปี่ยมสุข

โดย ประทีป แสงเปี่ยมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ป277ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ป277ป] (1).

คู่มือการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี เครื่องมือวัด...กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก445ค] (1).

แบบเรียนภาษาอังกฤษ= English grammar drills for Thai students book II ชั้นประถมปีที่ 6 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513ชื่อเรื่องอื่น: English grammar drills for Thai students book III.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463บ] (1).

แนวคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย / จิรศักดิ์ กนกอุดม, พรพิมล ผลวัฒนะ

โดย จิรศักดิ์ กนกอุดม | พรพิมล ผลวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.36 จ513น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เบ็นพับลิชชิ่ง, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.36 จ513น] (1).

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 / โดย จารุวรรณ รัชชกุล

โดย จารุวรรณ รัชชกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 จ337ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2557?]สถานะ: No items available Checked out (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th