ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 260 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายวิชาการเขียนภาพทิวทัศน์ / ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์

โดย ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนภาพทิวทัศน์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 750 ท151ร 2557] (1).

นวัตรกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย วิชาการ, กรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 507 ว546น] (1).

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542?สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 507 ก463ว] (1).

เอกสารความรู้สำหรับครูกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย = ศิลปศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527ชื่อเรื่องอื่น: ศิลปศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 700.71 ก463อ] (1).

วิทยาศาสตร์วิทยากล เล่ม 1 / จันตรี ศิริบุญรอด

โดย จันตรี ศิริบุญรอด.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาภัณฑ์, 2504สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 502 จ263ว] (1).

การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ = The management of geography instruction / กิตติคุณ รุ่งเรือง

โดย กิตติคุณ รุ่งเรือง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Management of geography instruction.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 910.7 ก673ก 2556] (1).

การจัดการสาธารณสุขในชุมชน = Community in public health management / จีระศักดิ์ เจริญพันธ์

โดย จีระศักดิ์ เจริญพันธ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550ชื่อเรื่องอื่น: Community in public health management.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 614 จ571ก] (4).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วาดเส้น / ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์

โดย ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558ชื่อเรื่องอื่น: วาดเส้น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 740 ท151อ 2558] (1).

การสอนและการศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์ / ณรงค์ เส็งประชา

โดย ณรงค์ เส็งประชา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 745.2 ณ211ก] (5).

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาพลศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมความสามารถในการเล่นบาสเกตบอล = How to improve your Basketball / The alletic ; วรศักดิ์ เพียรชอบ, ผู้แปล

โดย The athletic Institute.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534ชื่อเรื่องอื่น: How Athletic Institute.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 796.323 ว232ก] (4).

งานฟาร์ม : กลยุทธ์สำคัญของการศึกษาเกษตร / นพคุณ ศิริวรรณ

โดย นพคุณ ศิริวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630 น166ง] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง การดำเนินการสอนวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ / กรมพลศึกษา

โดย กรมพลศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การดำเนินการสอนวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.7 ห447ก] (1).

การสอนวิทยาศาาตร์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศร้อน / เจริญ บุญญวัฒน์

โดย เจริญ บุญญวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : โรงพิมพ์ส่งเสริมอาชีพสถานศึกษาวิชาช่างพิมพ์, 2505สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 507 จ722ก] (1).

การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค / เครือวัลย์ ชัชกุล

โดย เครือวัลย์ ชัชกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.834 ค759ก] (1).

เอกสารประกอบการสอนวิชา ทักษะดนตรี 1 / จรินทร์ เทพสงเคราะห์

โดย จรินทร์ เทพสงเคราะห์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544ชื่อเรื่องอื่น: ทักษะดนตรี 1.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 787 จ166ท] (3).

คู่มือสอนศิลปะเด็ก = Children's art & crafts / Nancy Lewis Bartlett, เขียน ; บุราณี สุวรรณภิรมย์, เรียบเรียง

โดย บาร์ทแล็ต, แนนซี่ ลิววิส | บุราณี สุวรรณภิรมย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, [2545?]ชื่อเรื่องอื่น: Children's art & crafts.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 707 บ293ค] (2).

เหตุใดเวียดนามจึงประสบความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ? : รายงานการสัมมนา วันพฤหสบดีที่ 18 มกราคม 2544 ณ หัองประชุมกำแหง พลางกูร สกศ. / กลุ่มพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

โดย รายงานการสัมนาเรื่อง เหตุใดเวียดนามจึงประสบความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา? (2544 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 507.597 ส728ร] (1).

เรียนง่ายได้งานการโรงแรมและท่องเที่ยว = All you want to know about hotel management and tourism / ผู้เรียบเรียง กองบรรณาธิการ Exit Book

โดย กองบรรณาธิการ Exit Book.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฏฏะ คลาสสิฟายดส์, 2551ชื่อเรื่องอื่น: All you want to know about hotel management and tourism.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 647.94 ร831] (2).

ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ = Hormones in aquaculture/ เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

โดย เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเกษตรศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Hormones in aquaculture.สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

นักสืบชายหาด : คู่มือดำเนินกิจกรรม / ผู้เขียน สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

โดย สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 551.457 ส325น] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th