ผลการค้นหาของคุณมี 41 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการสืบค้น" / สมเสริม ชูรักษ์

โดย สมเสริม ชูรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส286ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส286ก] (1).

การสอนแบบ "การเรียนรู้พหุปัญญาโดยคละชั้น" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุชีรา ขาวอิ่น

โดย สุชีรา ขาวอิ่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส763ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส763ก] (1).

การสอนแบบ "รวม-แยก-รวม" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / มานัส ปรีมนวงค์

โดย มานัส ปรีมนวงค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ม446ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ม446ก] (1).

การสอนแบบ "กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดรรชนี ใจดี

โดย ดรรชนี ใจดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ด131ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ด131ก] (1).

การสอนแบบ "เรียนปนเล่น" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / เพลินจิต คนขยัน

โดย เพลินจิต คนขยัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ924ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ924ก] (1).

การสอนแบบ "การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อริยา กีรติชีวัน

โดย อริยา กีรติชีวัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ398ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ398ก] (1).

การสอนแบบ "แผนภูมิกิ่งไม้" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดรุณา พ่วงพิศ

โดย ดรุณา พ่วงพิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ด134ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ด134ก] (1).

การสอนแบบ "การสอนให้คิดโดยใช้สถานการณ์ชีวิตจริง" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุดาาวรรณ ศุภเกษร

โดย สุดาวรรณ ศุภเกษร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส769ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส769ก] (1).

การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พรรัตน์ วงค์ปัน

โดย พรรัตน์ วงค์ปัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ275ก] (1).

การสอนแบบ "การเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สิริมา กลิ่นกุหลาบ

โดย สิริมา กลิ่นกุหลาบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส732ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส732ก] (1).

การสอนแบบ "ค้นคว้าสรุปตามจุดประสงค์" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / วิสุทธิ์ เวียงสมุทร

โดย วิสุทธิ์ เวียงสมุทร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ว794ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ว794ก] (1).

การสอนแบบ "การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือและการวิจัยในชั้นเรียน" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / บุญเมฆ ภมรสิงห์

โดย บุญเมฆ ภมรสิงห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 บ528ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 บ528ก] (1).

การสอนแบบ "ประสบการณ์ประจำวัน คือ บทเรียนเพื่อชีวิต" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / บัวลอย ผันโพธิ์

โดย บัวลอย ผันโพธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 บ282ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 บ282ก] (2).

การสอนแบบ "กิจกรรมใบงาน โครงงาน และการสร้างองค์ความรู้ " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุเวช ทินบุตร

โดย สุเวช ทินบุตร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: พค 371.102 ส882ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: พค 371.102 ส882ก] (2).

การสอนแบบ "การมีส่วนร่วมระบบนิเวศน์ในแปลงผัก " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / อุทัย มงคลสิน

โดย อุทัย มงคลสิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ821ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ821ก] (1).

การสอนแบบ "กิจกรรมหลากหลาย " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ศศิธร หาคำ

โดย ศศิธร หาคำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ศ291ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ศ291ก] (1).

การสอนแบบ "การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / พนมพร ชาโฮง

โดย พนมพร ชาโฮง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 พ188ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 พ188ก] (1).

การสอนแบบ "ซิปปา CIPPA model " : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สุภาพร สภาพพร

โดย สุภาพร สภาพพร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส838ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส838ก] (1).

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนภาษาแบบคู่สัญญา " / ละเอียด สดคมขำ

โดย ละเอียด สดคมขำ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ล216ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ล216ก] (1).

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แสวงหาความรู้นำสู่สัมฤทธิผล " / อาภรณ์ อรุณเมือง

โดย อาภรณ์ อรุณเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 อ632ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 อ632ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th