ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 28 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ความคิดเห็นเชิงประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโครงการ กศ.บป. สถาบันราชภัฏนครปฐม / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม

โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวิจัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.158 ส691ค] (1).

รายงานการประเมินผล โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / นงคราญ กาญจนประเสริฐ

โดย นงคราญ กาญจนประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2546ชื่อเรื่องอื่น: โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.17 น133รค] (1).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ การใช้ทฤษฏีระบบเพื่อเสริมเทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Research and Development on applying systems theory in teaching of creative thai writing for prathomsuksa five students in Phetchaburi Kindergarten School / นพพร อร่ามทอง

โดย นพพร อร่ามทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: Research and Development on applying systems theory in teaching of creative thai writing for prathomsuksa five students in Phetchaburi Kindergarten School.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.62 น176ก] (1).

ความคิดเห็นของอาจารย์สังกัดสถาบันราชภัฏที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิต : วิทยานิพนธ์ / สาโรช เผือกบัวขาว

โดย สาโรช เผือกบัวขาว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.17 ส683ค] (1).

การวิจัยปรับใช้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : วิทยานิพนธ์ = A research on adaptation of the strategy of scientific process skill development in Prathomsuksa six students / สมนึก ชูปานกลีบ

โดย สมนึก ชูปานกลีบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: A research on adaptation of the strategy of scientific process skill development in Prathomsuksa six students.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.35 ส253ก] (2).

โปรแกรมระบบการทดสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินผล โดยผ่านระบบเครือข่ายระยะใกล้ วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน = The Achievement Test and Evaluation System with Local Area Network (LAN) for Computer Assisted Instruction. / พรรณี คอนจอหอ

โดย พรรณี คอนจอหอ.

ประเภทของทรัพยากร: article Article; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: The Achievement Test and Evaluation System with Local Area Network (LAN) for Computer Assisted Instruction..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.334 พ272ป] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาการบัญชี 1 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / สุจินดา อ่อนแก้ว

โดย สุจินดา อ่อนแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2539ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชี 1 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 657 ส754ร] (5).

พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Effects of Academic Leadership Behavior Administrators on Standard Performance of Primary Teachers under the Office of Phetchaburi Provincial Primary Education / พิสิษฐ์ แม้นเขียน

โดย พิสิษฐ์ แม้นเขียน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: The Effects of Academic Leadership Behavior Administrators on Standard Performance of Primary Teachers under the Office of Phetchaburi Provincial Primary Education.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.12 พ784พ] (1).

ผลการใช้ชุดการสอนวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี : ปริญญานิพนธ์ = The Outcome of Using Instructional Package in Teaching Small and Medium Business Mangement for Management Science, Bachelor Degree, at Rajabhat Institute Petchaburi / พรรณทิพย์ ทองแย้ม

โดย พรรณทิพย์ ทองแย้ม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: The Outcome of Using Instructional Package in Teaching Small and Medium Business Mangement for Management Science, Bachelor Degree, at Rajabhat Institute Petchaburi.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.172 พ262ผ] (2).

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้คำสั่งการสร้างภาพ 3 มิติ : วิทยานิพนธ์ = The Construction and Efficiency of Computer Assisted Instruction Lesson on Using Instruction to Draw 3 Dimension Pictures / อานุภาพ ทับศิริวัฒน์

โดย อานุภาพ ทับศิริวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546. ชื่อเรื่องอื่น: The Construction and Efficiency of Computer Assisted Instruction Lesson on Using Instruction to Draw 3 Dimension Pictures.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.334 อ625ก] (2).

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเรียนอาชีวศึกษา ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 : วิทยานิพนธ์ = Factors relating the vocational education selecting of the students in the vocational education institutes, central region 1 / ณรงค์ นิติกาล

โดย ณรงค์ นิติกาล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: Factors relating the vocational education selecting of the students in the vocational education institutes, central region 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.246 ณ211อ] (1).

รายงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง / สถาบันราชภัฏเชียงราย

โดย สถาบันราชภัฏเชียงราย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: บทคัดย่อรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา | สภาพปัญหาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระบบเดิม : กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย | การศึกษาต่อเนื่องของสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต | การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง | การจัดการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยระบบเปิดในประเทศไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | แนวทาง ขั้นตอน เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง | การพัฒนาชุดการเรียนการสอนในความรับผิดชอบของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านระบบเครือข่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง | การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง : กรณีศึกษาวิชาวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน และวิชาการศึกษาอิสระ | การวิจัยและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องในระบบไอที | การพัฒนาชุดการเรียนการสอนในความรับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบเครือข่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง | ความต้องการการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงราย และพะเยา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 374 ส181ร] (12).

เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 11-12 มกราคม 2544 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช / สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดย สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.75 ส691อ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th