ผลการค้นหาของคุณมี 236 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = The effect of using thai folk plays activities on the preschoolers' basic mathematical skill / ดวงพร สุขธิติพัฒน์

โดย ดวงพร สุขธิติพัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The Effect of using thai folk plays activities on the preschoolers' basic mathematical skill.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 372.7 ด211ผ] (3).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนสัทอักษรภาษาจีนกลาง : วิทยานิพนธ์ = Computer technology for teaching mandarin phonetic / จีรนันท์ อังคตรีรัตน์

โดย จีรนันท์ อังคตรีรัตน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technology for teaching mandarin phonetic.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.334 จ554ท] (4).

ผลการสอนโดยใช้มุขตลกเป็นสื่อที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The effect instruction with funny jokes on the achievement of learning english of grade 9 students at yothinburana phetchaburi school / มนตรี รูปิยะเวช

โดย มนตรี รูปิยะเวช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: The effect instruction with funny jokes on the achievement of learning english of grade 9 students at yothinburana phetchaburi school.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.3 ม152ผ] (2).

ผลของการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤาและความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : วิทยานิพนธ์ = The result of participatory learning concept on english learning achievement and group working ability of prathomsuksa 6 students / ภัทธรวดี สีสด

โดย ภัทธรวดี สีสด.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: The result of participatory learning concept on english learning achievement and group working ability of prathomsuksa 6 students.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.102 ภ353ผ] (1). Checked out (1).

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการ เรื่องการจัดรายการอาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ / ลิ้นจี่ บุญประเสริฐ

โดย ลิ้นจี่ บุญประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.1 ล436ผ] (2).

ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ : สารนิพนธ์ = Opinions of secofd year vocation certifecate Level student towords intructional affairs in the phetchaburi commercial Eusiness administration school / ระวีวรรณ อยู่สำราญ

โดย ระวีวรรณ อยู่สำราญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545หมายเหตุ: สารนิพนธ์ (กศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: Opinions of secofd year vocation certifecate Level student towords intructional affairs in the phetchaburi commercial Eusiness administration school.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ร275ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการเรียนการสอน ของครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี / สำนักวิจัย และคณะ

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. สำนักวิจัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2541สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ว515ร] (1).

รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ในโรงเรียนบ้านลาดวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี / สุรศักดิ์ ประสมศรี และวัลภา ชูชม

โดย สุรศักดิ์ ประสมศรี | วัลภา ชูชม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สหวิทยาลัยทวารวดี , 2533ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ในโรงเรียนบ้านลาดวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 375.001 ส854ก] (1).

การวิจัยปรับใช้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : วิทยานิพนธ์ = A research on adaptation of the strategy of scientific process skill development in Prathomsuksa six students / สมนึก ชูปานกลีบ

โดย สมนึก ชูปานกลีบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: A research on adaptation of the strategy of scientific process skill development in Prathomsuksa six students.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.35 ส253ก] (2).

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-PLUS กับวิธีสอนอ่านแบบปกติ / พัชรินทร์ แจ่มจำรูญ

โดย พัชรินทร์ แจ่มจำรูญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.139 พ523ก] (1).

โปรแกรมระบบการทดสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินผล โดยผ่านระบบเครือข่ายระยะใกล้ วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน = The Achievement Test and Evaluation System with Local Area Network (LAN) for Computer Assisted Instruction. / พรรณี คอนจอหอ

โดย พรรณี คอนจอหอ.

ประเภทของทรัพยากร: article Article; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: The Achievement Test and Evaluation System with Local Area Network (LAN) for Computer Assisted Instruction..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.334 พ272ป] (1).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยศึกษาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน : ภาคนิพนธ์ = Computer technology assisted study incommunity health nursing / ธเนศร์ หนังสือ

โดย ธเนศร์ หนังสือ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technology assisted study incommunity health nursing.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ภพ 371.394 ธ285ท] (2).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนจำนวนตัวเลขระดับประถมศึกษาปีที่ 4 : ภาคนิพนธ์ = Computer technology for teaching numbers at prathomsuksa IV level / สุภาพร ศรีนาค

โดย สุภาพร ศรีนาค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technology for teaching numbers at prathomsuksa IV level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ภพ 371.334 ส838ท] (2).

เกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรไทย : วิทยานิพนธ์ = Computer game to support learning thai herbs / อิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์

โดย อิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Computer game to support learning thai herbs.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.337 อ727ก] (2).

ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยใช้นิทานเป็นสื่อ: วิทยานิพนธ์ = Achievement of reading comperehension of students in mattayom suksa 2 at bangsaphawittaya school taught by using tales / ยุพดี พงษ์ไพโรจน์

โดย ยุพดี พงษ์ไพโรจน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551หมายเหตุ: วิยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551 ชื่อเรื่องอื่น: b Achievement of reading comperehension of students in mattayom suksa 2 at bangsaphawittaya school taught by using tales.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428.4 ย384ผ] (1).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องกาลระดับเบื้องต้น : วิทยานิพนธ์ = Computer technology for teaching english grammar on tensc at basic level / เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์

โดย เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technology for teaching english grammar on tensc at basic level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.334 พ886ท] (1).

ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองที่มีต่อความสามารถ ทางการพูดของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = The effect of rhyme experiences on the preschoolers, speaking ability / บุญเชิด ชำนิศาสตร์

โดย บุญเชิด ชำนิศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551 ชื่อเรื่องอื่น: The Effect of rhyme experiences on the preschoolers, speaking ability.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 372.21 บ438ผ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th