ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2745 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แนวคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย / จิรศักดิ์ กนกอุดม, พรพิมล ผลวัฒนะ

โดย จิรศักดิ์ กนกอุดม | พรพิมล ผลวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.36 จ513น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เบ็นพับลิชชิ่ง, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.36 จ513น] (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วาดเส้น / ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์

โดย ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์.

เลขเรียกหนังสือ: 740 ท151อ 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558ชื่อเรื่องอื่น: วาดเส้น.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 740 ท151อ 2558] (1).

การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว / ไพเราะ พุ่มมั่น

โดย ไพเราะ พุ่มมั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 371.393 พ991ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.393 พ991ก] (1).

การพัฒนาชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ในสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : รายงานการวิจัย / สหชาติ เหล็กชาย

โดย สหชาติ เหล็กชาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.819 ก276 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.819 ก276] (1).

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (ด้านร่างกาย) / ไพเราะ พุ่มมั่น

โดย ไพเราะ พุ่มมั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 371.393 พ991ก 2548 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.393 พ991ก 2548] (3).

รายงานการวิจัยกิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 / บุญทวี อรุณมาศ, ณัฎธิดา แดงใหญ่

โดย บุญทวี อรุณมาศ | ณัฎธิดา แดงใหญ่ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371 บ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2552ชื่อเรื่องอื่น: กิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371 บ463ก] (1).

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านและการคิด / สุกัญญา ศรีสืบสาย

โดย สุกัญญา ศรีสืบสาย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส739ก 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส739ก 2557] (2).
Checked out (1).

สบายตา โมเดล : รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา = Sbitha model / ฆนัท ธาตุทอง

โดย ฆนัท ธาตุทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 378.01 ฆ219ส 2555 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา | Sbitha mode.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.01 ฆ219ส 2555] (3).

รายวิชาการเขียนภาพทิวทัศน์ / ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์

โดย ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์.

เลขเรียกหนังสือ: 750 ท151ร 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนภาพทิวทัศน์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 750 ท151ร 2557] (1).

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี Storyline / อรรถพล อนันตวรสกุล,บรรณาธิการ

โดย อรรถพล อนันตวรสกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก446 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก446] (1).

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับอาชีวศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

เลขเรียกหนังสือ: 373.246 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.246 น927] (1).

เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ / ชาตรี สำราญ

โดย ชาตรี สำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ช514ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ช514ด] (1).

จิตวิทยาการเรียนการสอนตามแนวพุทธปรัชญาและจิตวิทยาแผนใหม่ / สุโท เจริญสุข

โดย สุโท เจริญสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 ส111จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2515สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.15 ส111จ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th