ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 289 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แนวคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย / จิรศักดิ์ กนกอุดม, พรพิมล ผลวัฒนะ

โดย จิรศักดิ์ กนกอุดม | พรพิมล ผลวัฒนะ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เบ็นพับลิชชิ่ง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.36 จ513น] (1).

การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ / ชาตรี สำราญ

โดย ชาตรี สำราญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ช514ด] (1).

คู่มือการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ...ที่เน้นความมีวินัยและความเป็นประชาธิปไตย กลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ค] (1).

องค์ประกอบ และหลักการสอนภาษาไทย ในระดับประถมและมัธยมศึกษา / สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

โดย สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส232อ] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 331 = ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2529ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

สอนอย่างไรให้นักเรียนเขียนบทร้อยกรองเป็น : แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ / โดย สำลี รักสุทธี

โดย สำลี รักสุทธี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.62 ส713ส] (1).

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ทัศนีย์ ศุภเมธี

โดย ทัศนีย์ ศุภเมธี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูธนบุรี, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.19591 ท364พ] (2).

เอกสารวิชาการ วิธีสอนภาษาไทย / ประยุทธ วัชระดิษย์

โดย ประยุทธ วัชระดิษย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์, 2516ชื่อเรื่องอื่น: วิธีสอนภาษาไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ป637อ] (1).

การพัฒนาการสอนภาษาไทย / สุจริต เพียรชอบ

โดย สุจริต เพียรชอบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.11 ส749ก] (3).

วิธีสอนภาษาไทย / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

โดย วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ว634] (1).

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา / บังอร ทองพูนศักดิ์

โดย บังอร ทองพูนศักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.6 บ248พ] (1).

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา / จริยา จริยานุกูล

โดย จริยา จริยานุกูล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.6 จ167พ] (1).

การสอนภาษาไทยแก่เด็กประถมศึกษา / สนิท สัตโยภาส

โดย สนิท สัตโยภาส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส213ก] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th